Št. objave Naslov
1. Popravek v uredbah Vlade Republike Slovenije, pod št. akta 2859. do 2862. in sklepih Vlade Republike Slovenije, pod št. akta 2863. in 2864
2866. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-B)
2867. Zakon za izvajanje interventnih ukrepov v kmetijstvu v letu 1999 (ZIUK99)
2868. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR)
2869. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za obrambo
2870. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2871. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2872. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2873. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2874. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2875. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2876. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2877. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2878. Uredba o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave
2879. Uredba o načinu prodaje terjatev Republike Slovenije v postopkih prisilnih poravnav ali stečajev
2880. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
2881. Pravilnik o začimbah, začimbnih ekstraktih in začimbnih mešanicah
2882. Pravilnik o izdajanju poštnih vrednotnic
2883. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do socialno varstvenih dajatev in denarne pomoči
2884. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 13. marca 1999 do 11. junija 1999 razveljavljeno dovoljenje za promet
2885. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 13. 3. 1999 do 11. 6. 1999 izdano dovoljenje za promet
2886. Pravila o prirejanju nagradne igre "Vzemite račun"
2887. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta
2888. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja VS 2/7 Murgle - del
2889. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobje
2890. Odlok o občinskih cestah
2891. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobje
2892. Poslovnik Občinskega sveta občine Grad
2893. Odlok o uporabi grba in zastave Občine Kuzma
2894. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kuzma
2895. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kuzma
2896. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2897. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje servisno-poslovne cone Zalog
2898. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
2899. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Krka tovarna zdravil iz Novega mesta
2900. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Osilnica
2901. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Osilnica
2902. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije za območje Občine Osilnica
2903. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Osilnica
2904. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V 2S/2 Gabrče
2905. Odločba o ugotovitvi, da ni v skladu z ustavo, da je za odločanje o varstvu in vzgoji otrok v 105. členu zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določena pristojnost centra za socialno delo, v 78. členu istega zakona pa pristojnost sodišča
2906. Odločba o razveljavitvi odloka o plačevanju povračila za obremenitev okolja zaradi izkoriščanja gramoza na območju Občine Dravograd
2907. Odločba o razveljavitvi odredbe o povračilih pri izkoriščanju in rabi naravnih dobrin v Občini Šentjur pri Celju
2908. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 169. člena in četrti odstavek 171. člena kazenskega zakonika nista v neskladju z ustavo
2909. Sklep o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa vlade z dne 11. 10. 1998
2910. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 17. člena zakona o denacionalizaciji ni v neskladju z ustavo, o ugotovitvi, da je tretji odstavek tega člena v neskladju z ustavo in o določitvi roka za odpravo ugotovljene neskladnosti z ustavo