Št. objave Naslov
1. Popravek v spremembah in dopolnitvah pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
213. Zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-B)
214. Zakon o dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-D)
215. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-E)
216. Odlok o spremembi odloka o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
217. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
218. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
219. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
220. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
221. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
222. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
223. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
224. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
225. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
226. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
227. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
228. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
229. Sklep o potrditvi poslanskega mandata Jožefu Jagodniku
230. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu
231. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu
232. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Poljske v Republiki Sloveniji s sedežem v Novi Gorici, na čelu s častnim konzulom
233. Odredba o količini jodovih soli v kuhinjski soli
234. Pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah
235. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
236. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice
237. Pravilnik o vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelja
238. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prostore in opremo izvršitelja
239. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
240. Sklep o določitvi višine tolarskega depozita
241. Sklep o vplačilu tolarskega depozita za finančne kredite najete pri tuji osebi
242. Sklep o zagotavljanju likvidnosti za stanja na skrbniških računih pri bankah
243. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do nakupa deviz
244. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o usklajevanju neto povečanja obveznosti bank s terjatvami bank
245. Sklep o spremembah in dopolnitvi navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
246. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Združena lista socialnih demokratov - ZLSD v VII. volilni enoti za volitve poslancev v državni zbor
247. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 9. okrajni volilni komisiji 1. volilne enote
248. Pravila igre na srečo Hokej 2000
249. Statutarni sklep Občine Bistrica ob Sotli
250. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Bistrica ob Sotli
251. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu "Gornja Radgona - mestno središče"
252. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona - Velclov vrt"
253. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občini Hrpelje - Kozina
254. Odlok o dopolnitvi odloka o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 1999
255. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1999
256. Poročilo o izidu rednih volitev za člane Občinskega sveta občine Kobilje
257. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Kobilje
258. Odlok o občinskih cestah Občine Kočevje
259. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Logatec
260. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za odprt prostor Občine Logatec
261. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Logatec
262. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru
263. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 1999
264. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 1999
265. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse
266. Sklep o načinu financiranja političnih strank
267. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Tešanovci - za naselji Mlajtinci in Lukačevci
268. Poročilo volilne komisije KS Tešanovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tešanovci - za naselje Mlajtinci in Lukačevci dne 10. 1. 1999
269. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Krnci - za naselje Krnci
270. Poročilo volilne komisije KS Krnci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Krnci - za naselje Krnci, dne 10. 1. 1999
271. Sklep o uvedbi krajevenga samoprispevka za Krajevno skupnost Markišavci
272. Poročilo Volilne komisije KS Markišavci
273. Ugotovitev, da je mandat člana občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste Slovenske ljudske stranke - SLS
274. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Dolina
275. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Dolina o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Dolina, izvedenem 10. 1. 1999
276. Odlok o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica
277. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za leto 1999
278. Sklep o spremembi in dopolnitvi pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Tržič
279. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Velike Lašče
280. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vodice
281. Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika
282. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Vrhnika
283. Soglasje k cenam osnovnih telefonskih storitev
284. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na domu in socialnega servisa
285. Navodilo o načinu ugotavljanja pravice do dostopa na trg delovne sile in zaposlitve brez delovnega dovoljenja za zakonce in otroke oseb državljanov držav članic Evropske unije, ki zakonito delajo in bivajo v Republiki Sloveniji