Št. objave Naslov
1. Preklic pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema in preklic pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema
2682. Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP)
2683. Zakon o davku od iger na srečo (ZDIS)
2684. Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-1)
2685. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-A)
2686. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2687. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2688. Odlok o pomilostitvi obsojenca
2689. Sklep o razveljavitvi sklepa o soglasju za odprtje Konzulata Republike Malte v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani na čelu s častno konzulko in sklepa o soglasju za imenovanje Irene Knehtl za častno konzulko Republike Malte v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
2690. Odredba o dopolnitvi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Županije Zagrebačke v Republiki Hrvaški
2691. Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti udeležencem v cestnem prometu
2692. Pravilnik o oštevilčenju v javnih telekomunikacijskih omrežjih
2693. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 13. 3. 1999 do 11. 6. 1999 izdano dovoljenje za promet
2694. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 13. marca 1999 do 11. junija 1999 razveljavljeno dovoljenje za promet
2695. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 26. 10. 1998 do 23. 4. 1999 izdano dovoljenje za promet
2696. Pravila igre na srečo "Prve stave"
2697. Dodatek k pravilom kviz loterije Dobim podarim
2698. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990 za območje Občine Beltinci
2699. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Brežice
2700. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2701. Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 79/97)
2702. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 1998
2703. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 1999
2704. Odlok o spremembi odloka o turistični taksi v Občini Črnomelj
2705. Sklep o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi
2706. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2707. Sklep o povečanju programa priprave otrok na vstop v OŠ in JVIZ OŠ Dobrepolje - VVE Ringaraja
2708. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Grosuplje
2709. Odlok o spremembi odloka o komunalnih taksah v Občini Grosuplje
2710. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2711. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik
2712. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 za območje Občine Križevci
2713. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mislinja
2714. Odlok o javnih prometnih površinah in o ureditvi cestnega prometa v Občini Mislinja
2715. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Murska Sobota
2716. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin
2717. Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 1999
2718. Odlok o občinskih cestah v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
2719. Sklep o javni razgrnitvi
2720. Uredba o koncesijah za promet z vojaškim orožjem in opremo
2721. Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
2722. Odredba o spremembi odredbe o določitvi števila mest državnih tožilcev na Državnem tožilstu Republike Slovenije, na višjih in na okrožnih državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji in o določitvi števila mest pomočnikov državnega tožilstva
2723. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila delovnih mest strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji
2724. Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
2725. Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
2726. Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (2. dopolnitev)
2727. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva
2728. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 1999