Št. objave Naslov
2601. Uredba o spremembi uredbe o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
2602. Odredba o območjih in sedežih policijskih postaj
2603. Pravilnik o posesti in nošenju službenega orožja in streliva v policiji
2604. Pravilnik o pogojih za določitev živali - darovalk jajčnih celic in zarodkov
2605. Pravilnik o pogojih in trajanju karantene za uvožene živali, valilna jajca, živalsko seme, jajčne celice in zarodke
2606. Pravilnik o pogojih za zbiranje, pridobivanje, pripravo, shranjevanje, presajanje in promet z živalskimi zarodki
2607. Pravilnik o pogojih za imenovanje skupine za zbiranje, pridobivanje, pripravo, shranjevanje in presajanje živalskih zarodkov
2608. Pravilnik o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov
2609. Pravilnik o določanju trimesečnih kvot in mesečnih likvidnostnih načrtov uporabnikov proračuna Republike Slovenije
2610. Navodilo o načinu in postopkih za izdajo soglasij za investicije v občinah, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije
2611. Navodilo o določitvi meril za pretežno opravljanje dejavnosti drugih finančnih storitev
2612. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 1998
2613. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 1999
2614. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerknica
2615. Odlok o ustanovitvi sklada za šport Občine Cerknica
2616. Odlok o plinifikaciji v Občini Cerknica
2617. Sklep o določitvi letne grobarine za najem grobov na pokopališčih na območju Občine Cerknica
2618. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Cerknica
2619. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov
2620. Odlok o komunalnih taksah v Občini Gornja Radgona
2621. Odlok o prenehanju javnega podjetja
2622. Odlok o javni službi pomoč družini na domu v Občini Gornja Radgona
2623. Pravilnik za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona za leto 1999
2624. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Apače
2625. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Grad za leto 1999
2626. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Grad
2627. Statutarni sklep Občine Grad
2628. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Laško, dopolnjen 1999
2629. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 1999
2630. Odlok o ureditvenem načrtu za osrednji del naselja Hrib-jug (LP1 - S4 - S2 - JUG)
2631. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Loški Potok
2632. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2633. Odlok o turistični taksi v Občini Loški Potok
2634. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 1998
2635. Odlok o lokacijskem načrtu za kolektor in čistilno napravo turističnega kompleksa Otočec s širšo okolico
2636. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za osnovno šolo in vrtec Drska v Novem mestu
2637. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča in prostorsko ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Mestne občine Novo mesto
2638. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto
2639. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 1999
2640. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje mejnega prehoda v Rogatcu
2641. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Semič
2642. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Semič
2643. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnega-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Sežana
2644. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta UP 20 in UC 6 - Sežana zahod, v Sežani
2645. Sklep o najvišji ceni odkupa električne energije od malih proizvajalcev električne energije
2646. Navodilo za izvajanje uredbe o določitvi najvišjih cen
2647. Navodilo o plačevanju skupnih obveznosti proračunskih uporabnikov