Št. objave Naslov
2543. Zakon o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod)
2544. Uredba o prispevku oseb z začasnim zatočiščem k oskrbi in nastanitvi v nastanitvenem centru in višini človekoljubne pomoči, ki jo lahko prejemajo osebe z začasnim zatočiščem
2545. Uredba o dopolnitvi uredbe o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti
2546. Pravilnik o vpisu v register neposrednih naložb rezidentov v tujini
2547. Pravilnik o hrambi začasno zasežene gotovine in vrednostnih papirjev
2548. Pravilnik o pridobitvi dovoljenja za izdajo tujih dolžniških vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji
2549. Pravilnik o medsebojnem obveščanju organov nadzora
2550. Pravilnik o pridobitvi predhodnega soglasja in dovoljenja za vpeljevanje lastniških vrednostnih papirjev v tujini
2551. Sklep o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove Stanovanjska ustanova delavcev pri samostojnih podjetnikih Maribor
2552. Odredba o izvajanju sistematičnega nadzora in ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjeve obročkaste gnilobe, ki jo povzroča bakterija Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
2553. Pravilnik o mejnih vrednostih pesticidov v oziroma na rastlinah oziroma živilih rastlinskega izvora
2554. Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji
2555. Dopolnitev seznama domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji
2556. Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji
2557. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
2558. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev
2559. Ugotovitev, da določba 76.a člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in določba četrtega odstavka 16. člena sprememb in dopolnitev zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, nista v neskladju z ustavo in ugotovitev, da uredba o postopku priprave in sprejemanja prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora, navodilo za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradiranega prostora in uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora Občine Piran niso v neskladju z ustavo in zakonom
2560. Odločba o ugotovitvi, da je tretji odstavek 63. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje v neskladju z ustavo, ker ne ureja načina in pogojev sodelovanja delavcev pri upravljanju Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
2561. Odločba o razveljavitvi 26. člena zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev
2562. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30. 6. 1999
2563. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
2564. Sklep o ponovni objavi javnega poziva sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za prosto mesto predsednika Senata za prekrške Republike Slovenije
2565. Sklep o imenovanju sodnice za prekrške na sodniško mesto sodnice za prekrške na Senatu za prekrške Republike Slovenije
2566. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za junij 1999
2567. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Slovanska knjižnica Ljubljana
2568. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Lipovci
2569. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Lipovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Lipovci
2570. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
2571. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 1999
2572. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bloke
2573. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bistrica
2574. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Bistrica o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območe Krajevne skupnosti Bistrica
2575. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Florjana v Ponikvah za kulturni spomenik
2576. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje - VVE Ringaraja
2577. Odlok o razglasitvi župnijske cerkve Marijinega rojstva in obrambnega stolpa nekdanjega protiturškega tabora v Šmarju Sap za kulturni spomenik
2578. Odlok o občinskih cestah
2579. Sklep o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda Kamnik
2580. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik za leto 1999
2581. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Komen
2582. Odlok o imenovanju, organizaciji in pristojnostih vaških odborov
2583. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Komen v letu 1999
2584. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2585. Odlok o občinskih cestah
2586. Pravilnik za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Ljutomer
2587. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Ljutomer prešel na naslednjega kandidata
2588. Odlok o lokacijskem načrtu za glavno cesto Hajdina-Ormož, odsek Gorišnica-Ormož
2589. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 1999
2590. Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 1999
2591. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
2592. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2593. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 1999
2594. Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Trebnje
2595. Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče
2596. Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče
2597. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
2598. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za ureditveni načrt turistično-rekreacijskega sklopa "Ostanek" v Zalogu)
2599. Program priprave ureditvenega načrta za turistično-rekreacijski sklop "Ostanek" v Zalogu
2600. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990