Št. objave Naslov
2444. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Klanec-Srmin
2445. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
2446. Uredba o določitvi zneska trošarin za mineralna olja in plin
2447. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za uporabo določenih cest
2448. Sklep o soglasju k višini RTV naročnine
2449. Pravilnik o vodenju evidenc v trgovini
2450. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 5. decembra 1998 do 12. marca 1999 razveljavljeno dovoljenje za promet
2451. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 30. 6. 1997 do 15. 12. 1997 izdano dovoljenje za promet
2452. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 26. 10. 1998 do 23. 4. 1999 izdano dovoljenje za promet
2453. Sklep, da se do končne odločitve zadrži izvrševanje odloka o dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za druga območja kmetijskih zemljišč v Občini Šentjur pri Celju
2454. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in upravno enoto
2455. Sklep, da se postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97 in 43/99) ustavi; pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2., 13. in 16. člena tega zakona ter 3. člena zakona o dopolnitvah tega zakona (Uradni list RS, št. 44/96) zavrnjeno; pobudi za oceno ustavnosti 5. člena tega zakona in za oceno ustavnosti tega zakona, kolikor ne določa, da gredo žrtvam vojnega nasilja pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz tega zakona od vložitve zahteve za priznanje statusa žrtve, se sprejmeta
2456. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in upravno enoto
2457. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in upravno enoto
2458. Spremembe in dopolnitve pravilnika o verifikaciji in preverjanju pogojev za opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti ter izdaji dovoljenja za delo zasebne veterinarske organizacije
2459. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vodenju registra zasebnih veterinarskih organizacij
2460. Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora
2461. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Braslovče
2462. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Braslovče
2463. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Braslovče OE vrtec Braslovče
2464. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2465. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 1999
2466. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2467. Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lendava
2468. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 1999
2469. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka za del območja KS Zenkovci, za naselje Zenkovci
2470. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 1999
2471. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem
2472. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ravne na Koroškem
2473. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2474. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1998
2475. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Slovenska Bistrica
2476. Pravilnik o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem
2477. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Franja Malgaja« Šentjur
2478. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Hruševec
2479. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
2480. Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Dramlje
2481. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
2482. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Bistrica ob Sotli
2483. Odločba o razveljavitvi odloka o občinski taksi na posest psov
2484. Poročilo o izidu volitev članov sodnega sveta, ki jih volijo sodniki
2485. Poročilo o izidu ponovnih volitev člana sodnega sveta, ki ga volijo sodniki, ki opravljajo sodniško funkcijo na vrhovnem sodišču RS
2486. Poročilo o izidu volitev članov personalnega sveta upravnega sodišča Republike Slovenije