Št. objave Naslov
197. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-B)
198. Odlok o soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (OdZPIZ-A)
199. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
200. Pravilnik o nagradah in priznanjih na področju zaposlovanja
201. Količnik za določitev letne akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 1999
202. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 1999
203. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 1999
204. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
205. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
206. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
207. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
208. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
209. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
210. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
211. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loški Potok
212. Program priprave lokacijskega načrta lokalne ceste na odseku Most čez Čabranko-Vurhi-Vici-Podlanina v Občini Loški Potok