Št. objave Naslov
2315. Zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (ZIOOZP)
2316. Odlok o izvolitvi članov sodnega sveta, ki jih voli Državni zbor Republike Slovenije
2317. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2318. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 26. 10. 1998 do 23. 4. 1999 izdano dovoljenje za promet
2319. Sklep o zavrženju pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena odloka o razglasitvi športnih objektov občinskega pomena št. 01505-3/99 z dne 3. 3. 1999 Občinskega sveta občine Bled
2320. Odločba o odpravi 9. točke 1. člena in tarifne številke 9 odloka o komunalnih taksah v Občini Videm
2321. Odločba o razveljavitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Tolmin, kolikor se nanaša na naselje Idrsko v Občini Kobarid
2322. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
2323. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
2324. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
2325. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
2326. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
2327. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
2328. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
2329. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
2330. Splošno navodilo o pogojih in okoliščinah za odstopanje ovadb v postopek poravnavanja
2331. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana
2332. Statut Občine Bistrica ob Sotli
2333. Poslovnik Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli
2334. Pravilnik o postavitvi naprave, s katero se prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo in odvoz nepravilno parkiranih vozil in odstranjevanje zapuščenih vozil
2335. Statut Občine Brežice
2336. Poslovnik Občinskega sveta občine Dobrovnik
2337. Statut Občine Loška dolina
2338. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 12/1-1 Na klancu
2339. Statut Občine Podčetrtek
2340. Poslovnik Občinskega sveta občine Podčetrtek
2341. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 1999
2342. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Polzela
2343. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Polzela
2344. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ločica pri Polzeli II. faza
2345. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Polzela
2346. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2347. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 1999
2348. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec - za območje Občine Prebold
2349. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Prebold
2350. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
2351. Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Vaneča
2352. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2353. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 1999
2354. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili in z vozili, ki so odpeljana zaradi nedovoljenega parkiranja
2355. Sklep o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor v letu 1999
2356. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega dela dolgoročnega in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje 1986-90-2000 (dopolnitev 1998) s "Programsko zasnovo za bencinski servis Mokronog" ter osnutka odloka o "Lokacijskem načrtu za bencinski servis Mokronog"
2357. Sklep o spremembi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana in za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana
2358. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Velike Lašče
2359. Statut Občine Vitanje
2360. Poslovnik Občinskega sveta občine Vitanje
2361. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 1998
2362. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 1999
2363. Odlok o ustanovitvi vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje
2364. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Vitanje
2365. Odlok o oskrbi z vodo
2366. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 2. območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov
2367. Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov