Št. objave Naslov
2224. Uredba o pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem ravnanju s carinskim blagom
2225. Uredba o pogojih za opravljanje poslov zastopanja
2226. Odredba o pogojih in načinu oprostitve davka na dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo
2227. Odlok o določitvi imen ulic na območju Mestne občine Ljubljana
2228. Statut Občine Dobrna
2229. Poslovnik Občinskega sveta občine Dobrna
2230. Statut Občine Dolenjske Toplice
2231. Statut Občine Dornava
2232. Odlok o občinskih cestah
2233. Statut Občine Hodoš
2234. Odlok o uvedbi takse zaradi onesnaževanja okolja v KS Spodnja Idrija
2235. Statut Občine Kamnik
2236. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Krško
2237. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Ivanovci - za naselje Ivanovci
2238. Poročilo Volilne komisije KS Ivanovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Ivanovci - za naselje Ivanovci
2239. Poročilo Volilne komisije KS Moravske Toplice o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Moravske Toplice
2240. Statut Mestne občine Novo mesto
2241. Poslovnik Občinskega sveta občine Polzela
2242. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
2243. Odlok o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Prevalje
2244. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2245. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Puconci
2246. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Puconci
2247. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2248. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih - Ljudska univerza Škofja Loka
2249. Statut Občine Škofljica
2250. Odlok o občinskih cestah