Št. objave Naslov
2148. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
2149. Sklep o potrditvi učbenika FREQUENCE JEUNES 1, Cahier d´exercices
2150. Sklep o potrditvi učbenika FREQUENCE JEUNES 1, Méthode de français
2151. Sklep o potrditvi učbenika JUNIOR 1, Cahier d´exercices
2152. Sklep o potrditvi učbenika JUNIOR 1, Méthode de français
2153. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za maj 1999
2154. Poslovnik Občinskega sveta občine Divača
2155. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 1999
2156. Poslovnik Občinskega sveta občine Gorišnica
2157. Statut Občine Gornja Radgona
2158. Poslovnik Občinskega sveta občine Grosuplje
2159. Sklep o veljavnosti odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in vrednost točke za izračun nadomestila za leto 1999
2160. Sklep o subvencioniranju programa male šole
2161. Sklep o določitvi objektov in območij, ki postanejo etnološki spomenik oziroma kulturna dediščina
2162. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990
2163. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer
2164. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Ljutomer
2165. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1999
2166. Odlok o spremembi odloka o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah
2167. Poslovnik Občinskega sveta občine Prevalje
2168. Statut Občine Ribnica na Pohorju
2169. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta S8a Tržišče za območje Jagros
2170. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1999
2171. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za razširitev pokopališča v Rogaški Slatini
2172. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 1998
2173. Statut Občine Sodražica
2174. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sodražica
2175. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2176. Statut Občine Tabor
2177. Poslovnik Občinskega sveta občine Tabor
2178. Statut Občine Velika Polana
2179. Poslovnik Občinskega sveta občine Velika Polana
2180. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 1998
2181. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 1999
2182. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Vojnik
2183. Poslovnik Občinskega sveta občine Vransko
2184. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Vransko
2185. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vransko
2186. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarnih in sekundarnih vodovodov
2187. Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije
2188. Sklep o podaljšanju veljavnosti sklepa o začasnem financiranju Občine Vransko za obdobje od 1. 1. 1999 do sprejetja proračuna Občine Vransko
2189. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 1999
2190. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2191. Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov