Št. objave Naslov
2110. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-D)
2111. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1998
2112. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2113. Odlok o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v Občini Bled
2114. Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Ovčja jama
2115. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Bled
2116. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu "Gornja Radgona - sejem"
2117. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 1999
2118. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Ponova vas
2119. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Hrpelje-Kozina
2120. Odlok o občinskih cestah v Občini Hrpelje-Kozina
2121. Odlok o zazidalnem načrtu za območje C4 - ZN/2 - Mikoza v Ilirski Bistrici
2122. Program priprave zazidalnega načrta za cono P1-1 v Ilirski Bistrici - I. FAZA
2123. Sklep o imenovanju člana upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
2124. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 1999
2125. Pravilnik za vrednotenje letnih programov športa v Občini Ljutomer
2126. Odlok o občinskih cestah
2127. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 1999
2128. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Mežica
2129. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Mežica
2130. Pravilnik o odstranjevanju zapuščenih vozil
2131. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Odranci
2132. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 1999
2133. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
2134. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 1999
2135. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Šalovci
2136. Odlok o obvezni deratizaciji in dezinsekciji na območju Občine Šalovci
2137. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za naselje Šalovci
2138. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo občinskega samoprispevka za naselje Dolenci
2139. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 1999 v Občini Šalovci
2140. Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 1999
2141. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2142. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja
2143. Poslovnik Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah
2144. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999
2145. Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 14 Vodice
2146. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
2147. Uredba o spremembi uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja