Št. objave Naslov
2086. Odlok o imenovanju predsednika in osmih članov Sveta za radiodifuzijo
2087. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2088. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2089. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2090. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2091. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2092. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2093. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zeleni pas
2094. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov
2095. Pravilnik o pogojih in postopku za imenovanje pravnih oseb za izvajanje overitev meril
2096. Sklep o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva
2097. Sklep o ugotavljanju in poročanju vrednosti naložb bank in hranilnic v kapital nefinančnih organizacij in opredmetena osnovna sredstva
2098. Sklep o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora in pavšalnih stroških nadzora
2099. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center
2100. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna galerija Ljubljana
2101. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2102. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2103. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2104. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 1999
2105. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno
2106. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 1999
2107. Poslovnik Občinskega sveta občine Bloke
2108. Statut Občine Borovnica
2109. Statut Občine Grosuplje