Št. objave Naslov
144. Odlok o imenovanju viceguvernerja Banke Slovenije
145. Odlok o soglasju k imenovanju člana Zdravstvenega sveta
146. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
147. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
148. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
149. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
150. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
151. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
152. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
153. Odredba za parlamentarno preiskavo o vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču ter v zvezi z opremo in orožjem v skladišču Ložnica
154. Sklep Državnega zbora Republike Slovenije
155. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Azerbajdžan
156. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov, ki opravljajo dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja
157. Odredba o določitvi cene rumene koruze iz državnih blagovnih rezerv
158. Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
159. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo
160. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o rajonizaciji vinogradniškega območja SR Slovenije, o sortah vinske trte, ki se smejo saditi in o območjih za proizvodnjo kakovostnih vin
161. Navodilo o načinu ugotavljanja stalnega bivališča državljanov držav članic Evropske unije na sedanjem ozemlju Republike Slovenije
162. Navodilo za izračun komunalnega prispevka
163. Navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
164. Program pripravništva za poklic farmacevtski tehnik
165. Program pripravništva za poklic farmacevt
166. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 30. 6. 1997 do 15. 12. 1997 izdano dovoljenje za promet
167. Odločba o razveljavitvi pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
168. Poročilo o izidu zakonodajnega referenduma o financiranju izgradnje TET 3, kot je predlagano v predlogu zakona za zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izgradnje in o poroštvu Republike Slovenije za najetje kreditov za izgradnjo termoelektrarne Trbovlje 3
169. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA LESA 2
170. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA LESA 3
171. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA OBDELAVE V LESARSTVU
172. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA ODREZOVANJA KOVIN
173. Poročilo o gibanju plač za november 1998
174. Podaljšanje roka prodaje srečk
175. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjega kandidata
176. Ugotovitev, da je mandat članu občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata
177. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dornava
178. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ig za leto 1998
179. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1999
180. Odredba določitvi razporeda delovnega časa in uradnih ur za delo v Občinski upravi občine Kungota
181. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Moravske Toplice
182. Odredba o razgrnitvi zazidalnega načrta za območje Podov ob Lipnici v Moravskih Toplicah
183. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
184. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Odranci v letu 1999
185. Odlok o občinskih cestah
186. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radeče
187. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogašovci
188. Odlok o ureditvenem načrtu za ureditveno območje P 1/7 LTH - OL-Vincarje
189. Izid volitev za župana Občine Škofja Loka na rednih volitvah 6. decembra 1998
190. Izid volitev članov Občinskega sveta v občini Škofja Loka na rednih volitvah dne 22. novembra 1998
191. Poročilo o izidu volitev v Svet krajevnih skupnosti Šmarje pri Jelšah
192. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na področju Občine Vrhnika
193. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgororočnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Žiri
194. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žiri v letu 1999
195. Uredba o geografski označbi Lipicanec
196. Odlok o naročilih zaupne narave