Št. objave Naslov
1752. Zakon o kemikalijah (ZKEM)
1753. Zakon o kemičnem orožju (ZKO)
1754. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita pri Evropski investicijski banki - EIB/III, za gradnjo avtocestnega odseka Vransko-Blagovica (ZSDKEIBA)
1755. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz naslova kredita, ki ga najame pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/III (ZPDKEIBA)
1756. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1757. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji
1758. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski
1759. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike v Velikem vojvodstvu Luksemburg
1760. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Danski
1761. Pravilnik o izvrševanju pripora
1762. Odločba, da drugi odstavek 67. člena in prvi odstavek 68. člena zakona o lokalni samoupravi nista v neskladju z ustavo ter da drugi odstavek 12. člena pravilnika o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana ni v neskladju z ustavo
1763. Odločba o ugotovitvi skladnosti pravilnika o vodenju evidenc o nakupu in prodaji blaga in storitev z zakonom o trgovini
1764. Odločba o ugotovitvi, da je četrta alinea prvega odstavka 11. člena zakona o dohodnini v neskladju z ustavo
1765. Sklep o spremembi sklepa o 12. emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije
1766. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 1999
1767. Program priprave spremembe zazidalnega načrta za obrtno ulico v Brežicah
1768. Sklep o uvedbi samoprispevka
1769. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Gorenja vas, ki je bil izveden dne 25. 4. 1999 v stanovanjski hiši Jeram Franca, Krnice 5
1770. Sklep o uvedbi samoprispevka
1771. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Gorenja vas, ki je bil izveden dne 25. 4. 1999 v stanovanjski hiši Stržinar Rudolfa - pri Belajc, Hlavče njive 9
1772. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996-2000
1773. Sklep o določitvi javnih športnih objektov
1774. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Komenda
1775. Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 1999
1776. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Brusnice
1777. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Gabrje
1778. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Mali Slatnik
1779. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Podgrad
1780. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Uršna sela
1781. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šalovci
1782. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
1783. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
1784. Uredba o pridelavi konoplje
1785. Odredba o pogojih za odkup pšenice in rži letine 1999
1786. Odredba o veterinarsko-sanitarnih pogojih za uvoz mesa v Republiko Slovenijo
1787. Odredba o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic
1788. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - Rudarstvo in geotehnologija
1789. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah pravilnika o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa
1790. Pravilnik o spremembi pravilnika o ocenjevanju znanja, javnih listinah in vodenju evidenc v višjih strokovnih šolah
1791. Pravilnik o spremembi pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno izobraževanje
1792. Navodilo za pridobitev dovoljenja Urada Republike Slovenije za zdravila za uvoz zdravil ali medicinskih pripomočkov
1793. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 26. 10. 1998 do 23. 4. 1999 izdano dovoljenje za promet