Št. objave Naslov
1. Popravek odloka k pravilom igre na srečo Hitra srečka
1730. Odredba o tujih odobritvah in uporabi radijskih postaj PR 27
1731. Odredba o tujih odobritvah in uporabi digitalne radijske terminalske opreme za satelitske telekomunikacijske storitve S-PCS
1732. Odredba o tujih odobritvah in uporabi digitalne radijske terminalske opreme GSM
1733. Poslovnik Občinskega sveta občine Cerkvenjak
1734. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerkvenjak
1735. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1736. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev ter sejninah in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Hrpelje-Kozina
1737. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Prebold
1738. Statut Občine Puconci
1739. Poslovnik Občinskega sveta občine Puconci
1740. Poslovnik Občinskega sveta občine Razkrižje
1741. Statut Občine Rogatec
1742. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 1998
1743. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
1744. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti
1745. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, dopolnjenega v letu 1999
1746. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vrhnika za leto 1998
1747. Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 1999
1748. Odlok o turistični taksi v Občini Vrhnika
1749. Odlok o zavarovanju vodnega vira Z-2/94 v Zaplani
1750. Odlok o zazidalnem načrtu za območje podjetja CMC v industrijski coni Sinja Gorica
1751. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Vrhnika