Št. objave Naslov
1683. Pravilnik o štipendiranju
1684. Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav
1685. Sklep o programu za predšolske otroke
1686. Sklep o vzgojnem programu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
1687. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za april 1999
1688. Statut Občine Bled
1689. Poslovnik Občinskega sveta občine Bled
1690. Odlok o začasni prepovedi izvajanja odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
1691. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Črenšovci
1692. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za območje mejnega prehoda Dolga vas
1693. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Ivanovci - za naselje Ivanovci
1694. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 1998
1695. Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Tržič in ukrepih za zavarovanje voda
1696. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Tržič
1697. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999
1698. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1699. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1700. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1701. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Tržič