Št. objave Naslov
1443. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini
1444. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin
1445. Uredba o višini stroškov v zvezi s pridobitvijo rezultatov preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte
1446. Uredba o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka
1447. Odlok o spremembi zneskov iz zakona o preprečevanju pranja denarja
1448. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega načrta za odsek avtoceste Maribor-Lenart, b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin, - dolgoročnega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986-2000, dolgoročnega plana Občine Maribor za obdobje 1986-2000, družbenega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986-1990 in družbenega plana mesta Maribor za obdobje 1986-1990, vse za območje Občine Pesnica v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta in, - dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990 vse za območje Občine Lenart v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
1449. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI V LJUBLJANI v študijskem letu 1999/2000
1450. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI V MARIBORU v študijskem letu 1999/2000
1451. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na VISOKI ŠOLI ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM V PORTOROŽU v študijskem letu 1999/2000
1452. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na VISOKI ŠOLI ZA MANAGEMENT V KOPRU v študijskem letu 1999/2000
1453. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na VISOKI ŠOLI ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE v Novem mestu v študijskem letu 1999/2000
1454. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o programu preizkusa strokovne usposobljenosti ter o postopku in načinu opravljanja preizkusa za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu
1455. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so bila v času od 1. januarja 1999 do 2. aprila 1999 izdano dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji
1456. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera je bilo v času od 1. januarja do 2. aprila 1999 izdano podaljšanje dovoljenja za trgovanje oziroma spremenjena uporaba v dovoljenju za trgovanje v Republiki Sloveniji
1457. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Krka
1458. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kungota
1459. Poslovnik Občinskega sveta občine Kungota
1460. Statut Občine Oplotnica
1461. Poslovnik Občinskega sveta občine Oplotnica
1462. Statut Mestne občine Slovenj Gradec