Št. objave Naslov
1295. Odlok o določitvi števila oseb, ki jim bo Republika Slovenija nudila začasno zatočišče (OdDSOZZ)
1296. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1297. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1298. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1299. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča
1300. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
1301. Odredba o stroških verifikacijskega postopka
1302. Odredba o stroških dela komisije pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za specializirano prodajalno
1303. Odredba o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna
1304. Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli
1305. Pravilnik o lovskogospodarskih načrtih in letnih načrtih gospodarjenja z divjadjo
1306. Pravilnik o vsebini lovskogojitvenih načrtov območij
1307. Sklep o dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
1308. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 1999
1309. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za marec 1999
1310. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cankova
1311. Sklep o razglasitvi nepremičnin kot javna infrastruktura na področju kulture
1312. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Nevlje
1313. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Nevlje o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Nevlje
1314. Program priprave sprememb in dopolnitev a) prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kranj za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Kranj za obdobje 1986-1990; b) prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Kranja, Kranjsko Sorškega polja, Golnika, Gorič, Srednje vasi, Zaloga, Svarij, Škofjeloškega hribovja in Dobrav
1315. Statut Občine Križevci
1316. Poslovnik Občinskega sveta občine Križevci
1317. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Križevci
1318. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1319. Sklep o določitvi višine sofinanciranja uporabnikov za priključitev na javni vodovod
1320. Pravilnik o oddajanju neprofitnih in službenih stanovanj v najem v Občini Mislinja
1321. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 1998
1322. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v mestu Murska Sobota in naselju Nemčavci
1323. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v naselju Rakičan
1324. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti
1325. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni občini Murska Sobota za leto 1999
1326. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Postojna
1327. Sklep o pogojih in merilih glede vrste posegov v prostor
1328. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne-Prevalje za leto 1998
1329. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe v letu 1999
1330. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec
1331. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 1999
1332. Spremembe meril in kriterijev o povračilih za priključitev na mestni plinovod v Škofji Loki
1333. Sklep o imenovanju kandidata za člana Občinskega sveta občine Škofja Loka
1334. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tišina
1335. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Krajinske zasnove Šmartinsko jezero
1336. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov
1337. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
1338. Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole