Št. objave Naslov
1031. Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP)
1032. Zakon o računovodstvu (ZR)
1033. Zakon o deviznem poslovanju (ZDP)
1034. Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP)
1035. Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika Republike Slovenije (KZ-A)
1036. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana
1037. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana
1038. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1998
1039. Odlok o spremembi odloka o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1999
1040. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
1041. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
1042. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki
1043. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova
1044. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko
1045. Poslovnik Občinskega sveta občine Cankova
1046. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje - kare 1
1047. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje - kare 10
1048. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača od 1. 4. 1999 dalje do sprejetja proračuna za leto 1999
1049. Sklep o določitvi športnega objekta za objekt občinskega pomena
1050. Odlok o zazidalnem načrtu turistično-oskrbovalnega centra pri Motelu II Grosuplje
1051. Odlok o zazidalnem načrtu gospodarska cona sever
1052. Odlok o zazidalnem načrtu Dvori III
1053. Odlok o zazidalnem načrtu Dvori IV
1054. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Grosuplje naselje
1055. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Stranska vas
1056. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Grosuplje
1057. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Jesenice
1058. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 1999
1059. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
1060. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kobarid
1061. Sklep o razglasitvi kulturnega spomenika
1062. Statut Občine Kočevje
1063. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje
1064. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999
1065. Sprememba pravilnika o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kočevje
1066. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Komenda Moste
1067. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kuzma
1068. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart
1069. Sklep o določitvi izhodiščne cene za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami komunalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kompleksnega urejanja stavbnega zemljišča
1070. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999
1071. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava
1072. Odlok o ugotovitvi, da je odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki ga ne urejamo s prostorskimi izvedbenimi načrti usklajen z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Lendava
1073. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del industrijske cone v Lendavi
1074. Sklep Občinskega sveta občine Lendava o javni razgrnitvi kartografskega gradiva
1075. Sklep o določitvi javnega športnega objekta občinskega pomena v Občini Lendava
1076. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje pokopališča, servisne cone in odlagališča v Ljutomeru
1077. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine ljutomer
1078. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer
1079. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990
1080. Statut Občine Majšperk
1081. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 1998
1082. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice
1083. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževanega zavoda Osnovne šole Bogojina
1084. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževanega zavoda Osnovne šole Fokovci
1085. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževanega zavoda Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci - Kétnyelvű Általános Iskola Pártosfalva
1086. Statut Mestne občine Murska Sobota
1087. Poslovnik Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota
1088. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
1089. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
1090. Sklep o ugotovitvi lastnine nepremičnin v Občini Pivka
1091. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju Javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija p.o. Postojna v Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna
1092. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Puconci
1093. Statutarni sklep Občine Ribnica
1094. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Semič za leto 1998
1095. Odlok o turistični taksi v Občini Semič
1096. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Semič v letu 1999
1097. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Semič
1098. Pravilnik o podeljevanju plakete Mestne občine Slovenj Gradec na področju športa in priznanja športnika leta v Mestni občini Slovenj Gradec
1099. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1100. Sklep o zagotavljanju rednega vzdrževanja javnih poti na območju Občine Slovenska Bistrica
1101. Pravilnik o merilih in pogojih za določanje funkcionalnih zemljišč pri že obstoječih objektih na zazidanih stavbnih zemljiščih v lasti Občine Slovenska Bistrica
1102. Poslovnik Občinskega sveta občine Sveta Ana
1103. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Šalovci
1104. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena
1105. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje P1/1 (Jelovica, Lio, Loka, Peks) v Škofji Loki
1106. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Čatež
1107. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Čatež o izidu glasovanja na referendumu dne 21. marca 1999, za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Čatež
1108. Statut Občine Tišina
1109. Poslovnik Občinskega sveta občine Tišina
1110. Poslovnik Občinskega sveta občine Vojnik
1111. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Vojnik
1112. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1113. Statut Občine Žirovnica
1114. Poslovnik Občinskega sveta občine Žirovnica
1115. Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA)