Št. objave Naslov
985. Uredba o začasni uporabi spremembe Priloge IV k Sporazumu med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo
986. Statut Občine Cankova
987. Statut Občine Kuzma
988. Poslovnik Občinskega sveta občine Markovci
989. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Markovci
990. Odlok o določitvi športnih objektov občinskega pomena
991. Odlok o ureditvenem načrtu oskrbnega centra Mercator - KZ Krka ob Šentjernejski cesti v Novem mestu
992. Sklep o dopolnitvi sklepa o začasnem financiranju proračunskih potreb Mestne občine Novo mesto v letu 1999
993. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto
994. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 1998
995. Statut Občine Prebold
996. Poslovnik Občinskega sveta občine Prebold
997. Seznam zdravil skupine C, za katere je bilo od 1. 12. 1998 do 15. 3. 1999 izdano dovoljenje za promet