Št. objave Naslov
937. Razpis volitev članov sodnega sveta
938. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni Republiki Braziliji
939. Uredba o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji
940. Odredba o spremembi odredbe o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih v letu 1998
941. Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola
942. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mokronog
943. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrastnik
944. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Planina
945. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dobovec
946. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kranjska Gora
947. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali log
948. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o kriterijih za uveljavljanje dodatka za nego otroka
949. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
950. Sklep o dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
951. Sklep o spremembi sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
952. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do nakupa deviz
953. Spremembe in dopolnitve navodila o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino
954. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
955. Poročilo o gibanju plač za januar 1999
956. Statut Občine Benedikt
957. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem
958. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polhov Gradec
959. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Izola
960. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 1998
961. Odlok o občinskih cestah
962. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Albrehta
963. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marije Vere
964. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje
965. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju
966. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca
967. Sklep o razglasitvi športnih objektov za objekte občinskega pomena
968. Sklep o določitvi nepremičnin, ki so javna lastnina
969. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta občine Mirna Peč v 2. volilni enoti
970. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Mozirje
971. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Mozirje prešel na naslednjega kandidata
972. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 1998
973. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Odranci
974. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 1998
975. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986 do 2000
976. Sklep o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje dvojčki)
977. Sklep o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta naselja Tepanje
978. Sklep o spremembi povprečne gradbene cene stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč ter določitvi odstotka od povprečne gradbene cene v Občini Šentjur pri Celju
979. Uredba o načinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
980. Sklep o uskladitvi preživnin
981. Soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu
982. Pravilnik o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost