Št. objave Naslov
911. Statut Občine Črenšovci
912. Statut Občine Horjul
913. Statut Občine Mirna Peč
914. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Osnovne šole Mirna Peč
915. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 1999
916. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
917. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Nazarje
918. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Birčna vas
919. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za gradnjo primarnega in sekundarnega vodovodnega omrežja za naselja Vaneča-Moščanci-Dolina-Bokrači na območju Občine Puconci
920. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogašovci
921. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sv. Jurij
922. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Sevnica
923. Odlok o turistični taksi v Občini Sevnica
924. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 1999
925. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
926. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o delovnem področju in pristojnosti delovnih teles Občinskega sveta občine Sežana
927. Odlok o spremembah odloka o priznanjih Občine Sežana
928. Odlok o spremembi odloka o javnem redu in miru v Občini Sežana
929. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
930. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana
931. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana
932. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Sežana v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 1999
933. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
934. Statut Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah
935. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah
936. Statut Občine Videm