Št. objave Naslov
871. Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
872. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev Protokola 3 k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
873. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 1999 uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
874. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
875. Pravilnik o izvajanju nadzora nad delom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja
876. Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje nadzora na področju zaposlovanja
877. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc s področja zaposlovanja
878. Pravilnik o načinu in postopku izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb
879. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe zoper 2. točko izreka odločbe ustavnega sodišča št. U-I-12/97 z dne 8. 10. 1998
880. Odločba o sporu glede pristojnosti med sodiščem in upravno enoto
881. Odločba o ugotovitvi, da odlok o zazidalnem načrtu "Marina" v Izoli ni v neskladju z zakonom
882. Odločba o razveljavitvi sklepa drugostopnega sodišča in vrnitvi zadeve v novo odločanje temu sodišču
883. Sklep o spremembi sklepa o kontnem okviru za banke in hranilnice
884. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o avto-taksi prevozih
885. Odredba o določitvi takse za uporabo postajališč za avto-taksi vozila
886. Odredba o določitvi takse za opravljanje izpita za voznike avto-taksi vozil
887. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 1998
888. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za rekonstrukcijo in dograditev čistilne naprave za farmi Nemščak in Jezera
889. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Beltinci
890. Odlok o razglasitvi športnih objektov občinskega pomena
891. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v občinski upravi Občine Bled
892. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 1999
893. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bled
894. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
895. Program priprave A) sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990; B) spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj - II. faza
896. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998
897. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1999
898. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 1998
899. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen
900. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Komen
901. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Komen
902. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
903. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 1998
904. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
905. Sklep o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka
906. Program priprave lokacijskega načrta regionalne ceste R1-210/1110
907. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Vitanje
908. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 1999
909. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
910. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec