Št. objave Naslov
1. Popravek uredbe o začasni zagotovitvi dodatnih sredstev finančne izravnave občinam, ki ne dosegajo 75 odstotkov izračunanega obsega primerne porabe za občino
681. Spremembe in dopolnitve poslovnika Državnega sveta
682. Sklep o imenovanju pomočnikov sekretarke Državnega sveta
683. Odlok o pomilostitvi obsojenke
684. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Sao Paulu
685. Sklep o postavitvi častnega konzula v Sao Paulu
686. Odredba o smeri izobrazbe učiteljev in laborantov v izobraževalnih programih gimnazije
687. Pravilnik o zvočni zaščiti stavb
688. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nagradah za inovacije, ustvarjene v delovnem razmerju
689. Navodilo o pogojih za izdajo soglasja ministrstva za obrambo za promet s kmetijskimi zemljišči ter z nezazidanimi stavbnimi zemljišči
690. Daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji
691. Odločba o skladnosti drugega odstavka 13. člena, tretjega odstavka 14. člena in drugega odstavka 21. člena zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi z ustavo
692. Odločba o ugotovitvi, da je zakon o tujcih v neskladju z ustavo
693. Sklep o 12. emisiji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije
694. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
695. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
696. Sklep o določitvi območnih obrtnih zbornic, na katerih se vodi postopek izdaje obrtnih dovoljenj
697. Kolektivna pogodba za špedicijsko, skladiščno in pomorsko agencijsko dejavnost
698. Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije
699. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 1999
700. Odredba o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin
701. Odlok o občinskih cestah
702. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Bled
703. Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih
704. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi komisij in drugih delovnih teles Občinskega sveta občine Bled
705. Odlok o organizaciji občinske uprave Občine Bloke
706. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Bloke
707. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva na področju športa, ki deluje v javnem lokalnem interesu
708. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Bloke
709. Pravilnik o višini najemnine za športne objekte v Občini Bloke
710. Merila za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev v Občini Bloke
711. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Bloke
712. Statutarni sklep
713. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Industrija Jug - poslovni center "STC vzhod"
714. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Gospodarska cona v Celju"
715. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi protokolarnih pravil
716. Sklep o javni razgrnitvi