Št. objave Naslov
4965. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)
4966. Zakon o ureditvi plačilnega prometa na dan 31. 12. 1999 (ZUPP99)
4967. Pravilnik o avto šolah
4968. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost
4969. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Brezovica v letu 2000
4970. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave mestne občine Celje
4971. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
4972. Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih
4973. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Črna na Koroškem za leto 2000
4974. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1999
4975. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Črnomelj
4976. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Glasbena šola Črnomelj"
4977. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje za leto 2000
4978. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje
4979. Poročilo o izidu glasovanja na zborih občanov za uvedbo posebnega samoprispevka za vasi: Bruhanja vas, Cesta, Hočevje, Lipa, Paka, Podgorica, Podtabor, Pri cerkvi, in Videm
4980. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
4981. Sklep o ugotovitvi vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000
4982. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 1999
4983. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v letu 2000
4984. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2000
4985. Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč za turistično oskrbovalni center - TOC III
4986. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Krško
4987. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o spremembi zazidalnega načrta dela industrijske cone v Lenartu za območje Agrokombinat-KSC in za območje obrata TAM Lenart
4988. Sklep o preimenovanju Kulturnega doma Zavrh
4989. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija
4990. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2000
4991. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Metlika