Št. objave Naslov
4951. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi sklepa št. 3 Skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
4952. Uredba o začasni uporabi sklepa št. 2 Skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o spremembi Protokola 3 k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
4953. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2000 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi sklepa št. 3 Skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
4954. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v delu, ki se nanaša na industrijske izdelke
4955. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
4956. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
4957. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
4958. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
4959. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu
4960. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Tišina
4961. Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in meril za določanje plačil storitev
4962. Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Tišina
4963. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Gederovci, za naselje Gederovci
4964. Pravilnik o gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju Občine Tišina