Št. objave Naslov
4930. Uredba o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje "prosto"
4931. Uredba o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 2000
4932. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe za izvajanje carinskega zakona
4933. Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 2000 po Splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
4934. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 12. 6. 1999 do 19. 11. 1999 razveljavljeno dovoljenje za promet
4935. Odlok o občinskih cestah
4936. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjenga 1997, ki se nanaša na programsko zasnovo za lokacijski načrt za odsek regionalne ceste R3-667/1385 skozi Šmarješke Toplice (od km 4,980 do km 5,260)
4937. Program priprave lokacijskega načrta za odsek regionalne ceste R3-667/1385 skozi Šmarješke Toplice (od km 4,980 do km 5,260)