Št. objave Naslov
422. Akt o parlamentarni preiskavi o vpletenosti nosilcev javnih funkcij v poskuse diskreditiranja slovenskih policistov in vojakov, ki so leta 1991 sodelovali v osamosvojitveni vojni na Koroškem
423. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo celuloze
424. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke
425. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo piva in slada
426. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za predelavo mleka in proizvodnjo mlečnih izdelkov
427. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za proizvodnjo, predelavo in konzerviranje mesa ter proizvodnjo mesnih izdelkov
428. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz kafilerij
429. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti
430. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in maščob
431. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila
432. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domačih živali
433. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov
434. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za kloralkalno elektrolizo
435. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 30. 6. 1997 do 15. 12. 1997 izdano dovoljenje za promet
436. Sklep o določanju trezorskih maksimumov za depoje bankovcev Banke Slovenije pri depotnih bankah
437. Sklep o določitvi enotne tarife, po kateri depotna banka zaračunava pristojbino za polog ali dvig bankovcev iz depoja
438. Sklep o določanju nadomestila za upravljanje depojev bankovcev Banke Slovenije
439. Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
440. Sklep o kriterijih in merilih za znižanje zavarovalnih osnov za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
441. Sklep o imenovanju Mestne volilne komisije
442. Odlok o turistični taksi v Občini Beltinci
443. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta ob Kmečki ulici v Beltincih
444. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Brezovica v letu 1999
445. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Brežice za obdobje 1986 do leta 2000 za območja vodnih virov Pišece, Prilipe, Mokrice in Aquaductus Romanus dopolnjen 1998/1
446. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
447. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice
448. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999
449. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 1999
450. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih podjetij
451. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
452. Odlok o zazidalnem načrtu Gaberje-del - hotel ob Tovarniški ulici v Celju
453. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Celje v letu 1999
454. Sklep o ugotovitvi vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999
455. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črenšovci
456. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Gorišnica za leto 1999
457. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorišnica
458. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Grosuplje
459. Odlok o spremembah odloka o priznanjih Občine Jesenice
460. Sklep o ukinitvi javnega dobra
461. Sklep o ukinitvi javnega dobra
462. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za območje S15 - K RINŽI
463. Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje
464. Odlok o merilih za določanje plačil in načinu izvajanja socialno-varstvene storitve "pomoč družini na domu"
465. Odlok o turistični taksi v Občini Komen
466. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 1999
467. Statutarni sklep Občine Komenda
468. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Komenda
469. Sklep o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Komenda
470. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v letu 1999
471. Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Komenda, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora
472. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kozje za leto 1999
473. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kozje za leto 1999
474. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999
475. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990
476. Odlok o določitvi volilnih enot za redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
477. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Medvode
478. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Medvode
479. Ugotovitev, da je mandat članice Občinskega sveta občine Medvode prešel na naslednjega kandidata
480. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Metlika za območje Občine Metlika ter prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana Občine Metlika za območje Občine Metlika
481. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Mirna Peč v letu 1999
482. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Murska Sobota
483. Sklep, da je zemljišče javna pot
484. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1999
485. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Podčetrtek, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
486. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 1999
487. Program priprave PIN za ureditveni načrt območja mejnega prehoda v Rogatcu
488. Sklep o uskladitvi točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999
489. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Semič v letu 1999
490. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 1999
491. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Sevnica v obdobju od 1. 1. do 30. 4. 1999
492. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra
493. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sevnica
494. Statutarni sklep Občine Slovenska Bistrica
495. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 1998
496. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1999
497. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro za nepremičnine na območju Občine Slovenska Bistrica
498. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
499. Statutarni sklep
500. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
501. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
502. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Železniki
503. Sklep o prenehanju javnega dobra
504. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta občine Žirovnica
505. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Žužemberk v letu 1999
506. Odlok o začasni organizaciji občinske uprave
507. Sklep o prodaji zemljišča
508. Sklep o menjavi zemljišča