Št. objave Naslov
4740. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPRS-C)
4741. Proračun Republike Slovenije za leto 1999 (DP99)
4742. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2 × 114 MW v Termoelektrarni Brestanica (ZPRSTB-A)
4743. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-C)
4744. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
4745. Odredba o spremembi izobraževalnega programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe Turizem
4746. Odredba o spremembi izobraževalnega programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe Gostinstvo
4747. Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Poslovni sekretar
4748. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - Poslovni sekretar
4749. Razpis za dodelitev koncesije
4750. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena
4751. Spremembe in dopolnitve sodnega reda
4752. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove “Odsev se sliši”
4753. Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu Fundacije Impakta
4754. Sklep o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 3. člena in tretjega odstavka 5. člena pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari
4755. Sklep o določitvi slovenskega računovodskega standarda 38 – Računovodske rešitve v vzajemnih skladih
4756. Sklep o določitvi kontnega načrta za vzajemne sklade
4757. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega sklada