Št. objave Naslov
4689. Odlok o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
4690. Odlok o soglasju k imenovanju direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
4691. Odlok o soglasju k pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdPSFIHO)
4692. Odlok o soglasju k pravilom Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFFIHO)
4693. Uredba o spremembah uredbe o razširitvi evropskih patentov na Slovenijo po sporazumu o izvajanju tretjega odstavka 3. člena sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo
4694. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav
4695. Uredba o pristojbinah za uporabo radijskih frekvenc
4696. Sklep o določitvi vrednosti točke
4697. Sklep o določitvi zneska za enoto obremenitve voda za leto 1999
4698. Sklep o določitvi leta 1999 za leto starejših v Republiki Sloveniji
4699. Odredba o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 1998 in obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti
4700. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 1998
4701. Pravilnik o nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja
4702. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o čolnih in plavajočih objektih
4703. Navodilo o načinu izvajanja akreditiranja in o splošnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akreditirani organi
4704. Sklep o spremembi sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
4705. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o omejitvi obsega zadolževanja v tujini
4706. Navodilo za izvajanje sklepa o načinu registracije in spremljanja kreditnih poslov s tujino
4707. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
4708. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Bled
4709. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
4710. odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda
4711. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za naselje Zgornje Gorje
4712. Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled za naravne spomenike
4713. Sklep o uvedbi vaškega samoprispevka v vaški skupnosti Mali Obrež, KS Dobova
4714. Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo vaškega samoprispevka v vasi Mali Obrež, Krajevna skupnost Dobova
4715. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Cankova
4716. Statutarni sklep Občinskega sveta občine Cankova-Tišina
4717. Ugotovitev da je mandat člana mestnega sveta prešel na drugega naslednjega kandidata
4718. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Črnomelj za leto 1999
4719. Statutarni sklep Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
4720. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Gorišnica prešel na kandidata z liste Slovenske ljudske stranke - SLS
4721. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Gornji Petrovci v letu 1999
4722. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Grosuplje za leto 1999
4723. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
4724. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančna Gorica za leto 1999
4725. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 1999
4726. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica
4727. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ivančna Gorica
4728. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Ivančna Gorica
4729. Poročilo o izidu volitev v Občinski svet občine Ivančna Gorica
4730. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Ivančna Gorica
4731. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
4732. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
4733. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
4734. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
4735. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Komen v letu 1999
4736. Izid glasovanja za člane občinskega sveta in župana Mestne občine Kranj
4737. Statutarni sklep
4738. Začasni poslovnik Občinskega sveta občine Križevci
4739. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja