Št. objave Naslov
4382. Uredba o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje 'prosto'
4383. Uredba o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1999
4384. Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 1999 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
4385. Odredba o tehničnih in drugih zahtevah za keramične ploščice
4386. Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji
4387. Navodilo o dopolnitvi navodila o določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine upravičencu, ki po 1. 1. 1966 ni imel najmanj enega leta zavarovanja, iz katerega se vzamejo plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove
4388. Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti mesa klavne živine in divjadi
4389. Dopolnitev seznama zavarovanih novih domačih sort oziroma zavarovanih tujih sort kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji
4390. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 30. 6. 1997 do 15. 12. 1997 izdano dovoljenje za promet
4391. Sklep o zagotavljanju integralnih podatkov o stanju terjatev in obveznosti bank in hranilnic do posameznega komitenta
4392. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kontnem okviru za banke in hranilnice
4393. Spremembe navodil za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic
4394. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka
4395. Poročilo o prodaji srečk igre Hitra srečka
4396. Poročilo o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Sežana
4397. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana
4398. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1998
4399. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Šmarje pri Jelšah v letu 1999
4400. Razpis ponovnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah v 10. in 13. volilni enoti
4401. Sklep o spremembi odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 1998
4402. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Šentjernej
4403. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Štore
4404. Revalorizirana vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Štore
4405. Revalorizirana vrednost točke za odmero komunalne takse na območju Občine Štore
4406. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Štore
4407. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 1998
4408. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Žalostne gore pri Mokronogu za kulturni spomenik
4409. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
4410. Poročilo o izidu volitev za župana