Št. objave Naslov
1. Popravek odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje (Škofja Loka)
2. Popravek odloka o občinskih cestah na območju Občine Velike Lašče, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70-3486/98 z dne 16. 10. 1998
3. Popravek odloka o ureditvi zimske službe v Občini Velike Lašče
4321. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPDVBH-A)
4322. Zakon o dopolnitvi zakona o gospodarskih družbah (ZGD-D)
4323. Zakon o trošarinah (ZTro)
4324. Ukaz o odprtju Stalne misije Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) na Dunaju
4325. Odlok o določitvi zneska omejitve odškodninske odgovornosti uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo in določitvi zneska zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo
4326. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica
4327. Spremembe in dopolnitve poslovnika Vlade Republike Slovenije
4328. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - Poštni promet
4329. Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Poštni promet
4330. Pravilnik o ravnanju z odpadki
4331. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
4332. Seznam zdravil skupine C, za katere je bilo od 21. 7. 1998 do 30. 11. 1998 izdano dovoljenje za promet
4333. Sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije
4334. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 1999
4335. Sklep o ponovni objavi javnega poziva sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za prosta mesta
4336. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 1998
4337. Sklep o prenehanju javnega dobra
4338. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana na območju Občine Brežice za poselitev - dopolnjenega v letu 1998
4339. Sklep o razpisu naknadnih volitev za Svet KS Globoko v 2. volilni enoti - Brezje
4340. Poročilo o izidu volitev v Občini Dobje
4341. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj
4342. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Dornava na lokalnih volitvah 22. novembra 1998
4343. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Dornava na lokalnih volitvah 22. novembra 1998
4344. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Hodoš-Šalovci za leto 1998
4345. Odlok o lokacijskem načrtu prečna povezava glavne ceste G1/5 (prej M 10/3) z regionalno cesto R 1/220 (prej R-362), kot preložitev obstoječe regionalne ceste skozi Krško - prva faza - most
4346. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II
4347. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 1998
4348. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Metlika
4349. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Metlika
4350. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na rednih volitvah članov svetov KS v Občini Metlika
4351. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Metlika
4352. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
4353. Poročilo o izidu volitev župana
4354. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Mislinja
4355. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4356. Sklep o ukinitvi javnih poti
4357. Poročilo o izidu volitev v svete vaških in trške skupnosti Občine Pivka
4358. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Pivka
4359. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Podčetrtek
4360. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Postojna
4361. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Postojna
4362. Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Postojna Center
4363. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Postojna za obdobje 1986-1990 (v letu 1998)
4364. Poročilo o uradnih rezultatih volitev za člane Občinskega sveta občine Radenci
4365. Poročilo občinske volilne komisije o uradnih rezultatih za člane Sveta krajevne skupnosti Kapela
4366. Poročilo občinske volilne komisije o uradnih rezultatih za člane Sveta krajevne skupnosti Radenci
4367. Odlok o turistični taksi v Občini Ravne - Prevalje
4368. Sklep o odvzemu statuta javnega dobra
4369. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana in člane Občinskega sveta občine Rogatec
4370. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica
4371. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Loče - stanovanjsko in obrtnoservisna zazidava
4372. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Slovenske Konjice
4373. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Slovenske Konjice
4374. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o namenski opremi
4375. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o Agenciji Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
4376. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za uporabo določenih cest
4377. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1998
4378. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v letu 1998
4379. Tarifni sistem za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema Slovenije
4380. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije
4381. Sklep Vlade Republike Slovenije o določitvi cene odkupa električne energije od malih proizvajalcev električne energije