Št. objave Naslov
1. Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
2. Popravek pravilnika o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji
3. Popravek odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
4. Preklic odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Loče - stanovanjska in obrtno servisna zazidava
4289. Sklep o postavitvi konzula-vodje Konzulata Republike Slovenije v Clevelandu
4290. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Clevelandu
4291. Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, registriranih v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje za promet na dan 16. novembra 1998
4292. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 17. člena zakona o denacionalizaciji in zadržanju izvrševanja drugega in tretjega odstavka 17. člena ter prvega odstavka 17. člena istega zakona, kolikor se nanaša na premičnine iz drugega odstavka 17. člena
4293. Odločba o ugotovitvi skladnosti odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Slovenskega sklada Občine Ljutomer z ustavo in zakonom
4294. Odločba o tem, da so izpodbijane določbe zakona o graditvi objektov v skladu z ustavo, vendar pa je ta zakon neustaven, kolikor ne določa roka oziroma načina za prilagoditev na nove izobrazbene pogoje in razmere za tiste, ki so prej lahko opravljali dela odgovornega projekta oziroma strokovno vodili gradnjo objektov občanov in civilnih pravnih oseb
4295. Sklep o sprejemu pobude in začasnem zadržanju izvrševanja odloka o ureditvenem načrtu območja T-3 Trzin Center
4296. Odločba o ugotovitvi, da odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 1997 ni bil v neskladju z zakonom
4297. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
4298. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli
4299. Poročilo o izidu lokalnih volitev v Občinski svet občine Cerknica
4300. Poročilo o izidu lokalnih volitev za župana v Občini Cerknica
4301. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 1999
4302. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
4303. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V7 Kozarje
4304. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V8 Dobrova
4305. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Polhov Gradec, Črni vrh in Dobrova-del (planske celote V 39 Hruševo, V 40 Dvor, V 41 Polhov Gradec, V 42 Setnik in V 43 Črni vrh)
4306. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevnih skupnosti Horjul in Dobrova-del (planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova)
4307. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 202/2, VS 202/3A in del VS 202/3B - Selo pri Hruševu
4308. Poročilo o izidu volitev za župana in članov Občinskega sveta občine Dobrepolje
4309. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Gorišnica
4310. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Gorišnica
4311. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Komenda
4312. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Komenda
4313. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o določitvi varstvenih pasov vodnjakov v Lukavcih
4314. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Moravske Toplice
4315. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Moravske Toplice
4316. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta mestne občine Murska Sobota
4317. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta mestne občine Murska Sobota - predstavnika romske skupnosti
4318. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota na volitvah
4319. Zapisnik o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja na volitvah župana občine
4320. Zapisnik Občinske volilne komisije mestne občine Murska Sobota o izidu posvetovalnega referenduma