Št. objave Naslov
4173. Odlok o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 1998 (OdFNBS98)
4174. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1997 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS97)
4175. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
4176. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Filipini
4177. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski
4178. Ukaz o imenovanju veleposlanika - vodje stalne misije Republike Slovenije pri zvezi NATO v Bruslju
4179. Uredba o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva
4180. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja
4181. Sklep o postavitvi častnega konzula v Torontu
4182. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Torontu
4183. Odredba o določitvi cene obrazca vloge za izdajo potnega lista in cene obrazca potnega lista
4184. Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov in opreme v izobraževanju odraslih
4185. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih
4186. Odredba o sprejemu letnega gozdnogospodarskega načrta za del gozdov v gozdnogospodarski enoti Borovnica (k.o. Kožljek)
4187. Odredba o sprejemu letnega gozdnogospodarskega načrta za del gozdov v gozdnogospodarski enoti Borovnica (k.o. Bezuljak)
4188. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Briga
4189. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno
4190. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velika Gora
4191. Pravilnik o deležih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju izhodiščne plače za udeležence javnih del
4192. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev
4193. Navodilo za izvrševanje uredbe o izvajanju materialne dolžnosti za potrebe obrambe, zaščite, reševanja in pomoči
4194. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje za promet
4195. Odločba o oceni ustavnosti tretjega odstavka 3. člena zakona o načinu glasovanja in o ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (Uradni list RS, št. 57/96)
4196. Odločba, da se v 3. členu in v prvem odstavku 4. člena pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence izdanih licenc razveljavita besedi "v lasti"
4197. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznih posrednikov in članov uprav družb za upravljanje
4198. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za november 1998
4199. Poročilo o izidu splošnih volitev župana Mestne občine Ljubljana
4200. Poročilo o izidu splošnih volitev mestnih svetnikov v Mestni svet mestne občine Ljubljana
4201. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Bled
4202. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Bled
4203. Sklep o razpisu drugega kroga volitev za župana Občine Braslovče
4204. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Cankova
4205. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvenih pasovih virov pitne vode na območju Medloga
4206. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjska cona XII in XIII-del na Hudinji ob Mariborski cesti
4207. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Celje
4208. Sklep o oprostitvi priključnine na javno plinovodno omrežje
4209. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta mestne občine Celje
4210. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci
4211. Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov Občinskega sveta občine Črenšovci
4212. Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Črenšovci in Bistrica
4213. Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov vaških odborov v Občini Črenšovci
4214. Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj
4215. Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa
4216. Poročilo o izidu volitev v Občini Dobje
4217. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj
4218. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Kamno Brdo - Lovska koča-Vrh pri Višnji Gori (921 m), Gorenje Brezovo (470 m), Dedni Dol - Medved (300 m), Kopališka ulica - Zajc (300 m) in lokalne ceste Sela-Mlake (ca. 2 km)
4219. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Višnja Gora o izidu glasovanja na referendumu za plačilo posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora, za financiranje modernizacije krajevnih cest Kamno Brdo - Lovska koča - Vrh pri Višnji Gori (921m), Gorenje Brezovo (470 m), Dedni Dol - Medved (300 m), Kopališka ulica - Zajc (300 m) in lokalne ceste Sela-Mlake (ca. 2 km)
4220. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Kamnik
4221. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 1998
4222. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 1998
4223. Odlok o turistični taksi v Občini Kobarid
4224. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobarid
4225. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Kočevje
4226. Odlok o varstvu vodnih virov vodovoda Branica
4227. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču
4228. Poročilo o izidu volitev župana in Občinskega sveta v občini Komen
4229. Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Kostel
4230. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Krško
4231. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Kuzma
4232. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kuzma
4233. Poročilo o izidu volitev župana Občine Grad
4234. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Grad
4235. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Ljutomer
4236. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 1998
4237. Odlok o določitvi višine turistične takse
4238. Statutarni sklep o ustanovitvi krajevnih in vaških skupnosti, določitvi njihovih imen, območij in nalog ter načina financiranja
4239. Poročilo o izidu splošnih volitev za župana v Občini Medvode
4240. Poročilo o izidu splošnih volitev za člane občinskega sveta v Občini Medvode
4241. Odlok o turistični taksi v Občini Mežica
4242. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Mežica
4243. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet občine Mežica
4244. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast
4245. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Novo mesto
4246. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Odranci za leto 1998
4247. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Odranci
4248. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Odranci
4249. Odlok o turistični taksi v Občini Osilnica
4250. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka
4251. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Radeče
4252. Poročilo o ugotavljanju izida glasovanja za župana in člane občinskega sveta na volitvah
4253. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 1998
4254. Odlok o določitvi turistične takse na območju Občine Radenci
4255. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Radenci v letu 1999
4256. Sklep o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Radenci
4257. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta in izidu volitev za župana Občine Razkrižje
4258. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1998
4259. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Slovenj Gradec
4260. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec
4261. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Slovenj Gradec
4262. Spremembe in dopolnitve odloka o organizaciji in delovanju Občinske uprave občine Sv. Jurij ob Ščavnici
4263. Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnova šola Sv. Jurij ob Ščavnici
4264. Sklep o določitvi komunalnega prispevka
4265. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
4266. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
4267. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sv. Jurij
4268. Poročilo o izidu volitev v Občini Šempeter-Vrtojba na volitvah dne 22. novembra 1998
4269. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Šentjernej
4270. Poročilo občinske volilne komisije glasovanja za člane Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju
4271. Poročilo o izidu volitev župana Občine Škocjan
4272. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Škocjan
4273. Sklep o prenehanju javnega dobra
4274. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmarje pri Jelšah
4275. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Šmarje pri Jelšah
4276. Poročilo o izidu volitev za župana in člane Občinskega sveta občine Tišina
4277. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 1998
4278. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v organe KS Občine Turnišče na volitvah 22. novembra 1998
4279. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Turnišče na volitvah 22. novembra 1998
4280. Sklep o izbiri koncesionarja za opravljanje zimske službe na lokalnih cestah in javnih poteh v Občini Velike Lašče
4281. Statut Občine Vojnik
4282. Zakon o dopolnitvi zakona o davčnem postopku (ZDavP-B)
4283. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov
4284. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov
4285. Uredba o izvzemu proizvodov plinskih in kurilnih olj iz določanja cen
4286. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil
4287. Soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici v domačem potniškem prometu
4288. Razpis za dodelitev koncesije