Št. objave Naslov
4029. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1999
4030. Odločba o omejitvi trgovanja s strupenimi substancami, ki se uporabljajo v izdelkih, namenjenih široki uporabi
4031. Odločba o omejitvi trgovanja s strupenimi substancami, ki se uporabljajo v izdelkih, namenjenih široki uporabi
4032. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
4033. Pravilnik o strokovnem spopolnjevanju, izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in o postopku za izbiro programov
4034. Navodilo za prilagajanje izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslim udeležencem izobraževanja
4035. Razpis drugega kroga volitev za župana
4036. Razpis ponovnih volitev v občinski svet za volilno enoto 2
4037. Razpis drugega kroga volitev za župana
4038. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Zgornje Gorje
4039. Razpis drugega kroga volitev za župana
4040. Razpis drugega kroga volitev za župana
4041. Razpis drugega kroga volitev za župana
4042. Sklep o razpisu drugega kroga volitev za župana Občine Brežice in o razveljavitvi volitev ter razpisu ponovnih volitev za Svet KS Pišece v 6. volilni enoti - Podgorje pri Pišecah
4043. Razpis drugega kroga volitev za župana
4044. Razpis drugega kroga volitev za župana
4045. Razpis drugega kroga volitev za župana
4046. Razpis drugega kroga volitev za župana
4047. Razpis drugega kroga volitev za župana
4048. Razpis drugega kroga volitev za župana
4049. Razpis drugega kroga volitev za župana
4050. Razpis drugega kroga volitev za župana
4051. Razpis drugega kroga volitev za župana
4052. Razpis drugega kroga volitev za župana
4053. Razpis drugega kroga volitev za župana
4054. Razpis drugega kroga volitev za župana
4055. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta C4-ZN/2 - Mikoza v Ilirski Bistrici
4056. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za širše območje mednarodnega mejnega prehoda Jelšane
4057. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za širše območje mednarodnega mejnega prehoda Starod
4058. Program priprave zazidalnega načrta za cono P1-2 v Ilirski Bistrici - II. Faza
4059. Razpis drugega kroga volitev za župana
4060. Odlok o določitvi višine turistične takse v Občini Juršinci
4061. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juršinci
4062. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Juršinci
4063. Razpis drugega kroga volitev za župana
4064. Razpis drugega kroga volitev za župana
4065. Razpis drugega kroga volitev za župana
4066. Razpis ponovnih volitev v Svet krajevne skupnosti Šalka vas v volilni enoti št. 6 in št. 7
4067. Razpis drugega kroga volitev za župana
4068. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 1228/3, k.o. Stražišče
4069. Razpis drugega kroga volitev za župana
4070. Razpis drugega kroga volitev za župana
4071. Razpis drugega kroga volitev za župana
4072. Odlok o turistični taksi v Občini Lenart
4073. Razpis drugega kroga volitev za župana
4074. Razpis drugega kroga volitev za župana
4075. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 1998
4076. Odlok o zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru
4077. Odlok o občinskih cestah v Občini Ljutomer
4078. Odlok o ureditvi cestnega prometa v mestu Ljutomer
4079. Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu regulacije potoka Kozarica - Virje ter melioracije na območju Kozarica - Virje
4080. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 1999
4081. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta centralne čistilne naprave Ljutomer
4082. Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Ljutomer
4083. Razpis drugega kroga volitev za župana
4084. Razpis drugega kroga volitev za župana
4085. Razpis drugega kroga volitev za župana
4086. Razpis drugega kroga volitev za župana
4087. Sklep o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja v splošni rabi
4088. Razpis drugega kroga volitev za župana
4089. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Metlika za leto 1998
4090. Razpis drugega kroga volitev za župana
4091. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta naselja Rečica ob Savinji
4092. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-1990 za območje občine Mozirje
4093. Razpis drugega kroga volitev za župana
4094. Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem plina iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto
4095. Merila in kriterije za oblikovanje cen za prodajo plina iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto
4096. Razpis drugega kroga volitev za župana
4097. Razpis drugega kroga volitev za župana
4098. Razpis drugega kroga volitev za župana
4099. Odlok o določitvi turistične takse na območju Občine Podčetrtek
4100. Odlok o ureditvenem načrtu za ureditveno območje AT2 - kopališče in kamp Atomske Toplice
4101. Razpis drugega kroga volitev za župana
4102. Odlok o turistični taksi
4103. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenih zavodov
4104. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Podvelka
4105. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ribnica na Pohorju
4106. Razpis drugega kroga volitev za župana
4107. Razpis drugega kroga volitev za župana
4108. Razpis drugega kroga volitev za župana
4109. Razpis drugega kroga volitev za župana
4110. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče
4111. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Radeče za leto 1999
4112. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4113. Razpis drugega kroga volitev za župana
4114. Razpis drugega kroga volitev za župana
4115. Razpis drugega kroga volitev za župana
4116. Razpis drugega kroga volitev za župana
4117. Razpis drugega kroga volitev za župana
4118. Razpis drugega kroga volitev za župana
4119. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Semič za leto 1998
4120. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Semič
4121. Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
4122. Razpis drugega kroga volitev za župana
4123. Razpis drugega kroga volitev za župana
4124. Razpis drugega kroga volitev za župana
4125. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta šolski kompleks - tenis dvorana
4126. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorsko izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja
4127. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice - poslovno stanovanjski objekt in stanovanjske hiše
4128. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za zemljišča, katerih raba se spreminja s spremembami in dopolnitvami planskih aktov za območje Občine Slovenske Konjice - dopolnitev v letu 1998
4129. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta naselja Tepanje
4130. Razpis drugega kroga volitev za župana
4131. Razpis drugega kroga volitev za župana
4132. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka za ureditveno območje P1/1
4133. Razpis drugega kroga volitev za župana
4134. Razpis drugega kroga volitev za župana
4135. Razpis drugega kroga volitev za župana
4136. Razpis drugega kroga volitev za župana
4137. Odlok o določitvi pomožnih in drugih objektov, naprav ter drugih posegov v prostor v Občini Trebnje, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
4138. Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje
4139. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje
4140. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert
4141. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki Gaber
4142. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Trebnje
4143. Razpis drugega kroga volitev za župana
4144. Razpis drugega kroga volitev za župana
4145. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
4146. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999 v Občini Velike Lašče
4147. Sklep o določitvi nove cene programov za otroke, vključene v vrtec Sončni žarek
4148. Razpis drugega kroga volitev za župana
4149. Razpis drugega kroga volitev za župana
4150. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje, znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja - za dodano območje urejanja z evid. št. 16/5 v naselju Vitanje
4151. Odlok o turistični taksi v Občini Vojnik
4152. Odlok o določitvi pomožnih objektov za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
4153. Revalorizirana vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Vojnik
4154. Razpis drugega kroga volitev za župana
4155. Razpis drugega kroga volitev za župana
4156. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zreče
4157. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4158. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4159. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4160. Razpis drugega kroga volitev za župana
4161. Razpis drugega kroga volitev za župana
4162. Uredba o načinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
4163. Uredba o spremembi uredbe o načinu, rokih in pogojih razdelitve kontingentov za uvoz blaga
4164. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4165. Sklep o pogojih in načinu registracije in spremljanja kreditnih poslov s tujino