Št. objave Naslov
3920. Odlok o razrešitvi in imenovanju člana Sveta za varstvo okolja
3921. Odlok o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
3922. Odlok o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika Republiške volilne komisije
3923. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3924. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3925. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3926. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3927. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3928. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3929. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3930. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3931. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3932. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3933. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3934. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3935. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3936. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3937. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3938. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3939. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3940. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3941. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3942. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3943. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3944. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3945. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3946. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3947. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3948. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3949. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3950. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3951. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3952. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3953. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3954. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3955. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3956. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3957. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3958. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3959. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3960. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3961. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3962. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3963. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3964. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3965. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3966. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3967. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3968. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3969. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3970. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3971. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3972. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3973. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3974. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3975. Sklep o merilih za priznanje enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov
3976. Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje tehnološkega razvoja
3977. Pravilnik o spremembah pravilnika o obratovalnem času prodajaln
3978. Sklep o spremembi sklepa o aktivnih in pasivnih obrestnih merah Banke Slovenije
3979. Sklep o spremembi sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic
3980. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov državnih tožilstev
3981. Pravilnik o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji
3982. Odlok o oglaševanju v Občini Beltinci
3983. Sklep o imenovanju predsednika, namestnika predsednika, treh članov in treh namestnikov članov nove občinske volilne komisije
3984. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Divača za leto 1998
3985. Odlok o turistični taksi v Občini Divača
3986. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Divača za vasi Kačiče, Pared in Dane pri Divači
3987. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 1998
3988. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu 1997
3989. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 1998
3990. Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
3991. Odlok o turistični taksi v Občini Kamnik
3992. Sklep o imenovanju članov Občinske volilne komisije Kamnik
3993. Sklep o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Kobarid
3994. Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture
3995. Odlok o zazidalnem načrtu "Ograde I" med naseljema Stari trg in Lož v Občini Loška dolina
3996. Odlok o turistični taksi v Občini Mislinja
3997. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1988 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Moravče
3998. Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico Kromberk-Solkan
3999. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto
4000. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za ureditveni načrt Livada); b) osnutka ureditvenega načrta Livada
4001. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Pivka
4002. Odlok o turistični taksi v Občini Postojna
4003. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna
4004. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radeče za leto 1998
4005. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Rogaška Slatina
4006. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1999
4007. Razpis naknadnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Dobrava-Gabrovlje na območju Občine Slovenske Konjice
4008. Odlok o občinskih cestah
4009. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje prevozov učencev
4010. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Tržič
4011. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih objektov, naprav in del, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
4012. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi dendroloških spomenikov in spomenikov oblikovane narave v Občini Žalec
4013. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o statusnem in upravljalskem preoblikovanju Komunalnega podjetja Žalec v "Javno komunalno podjetje Žalec", d.o.o.
4014. Sklep o imenovanju člana volilne komisije
4015. Uredba o uvedbi začasne dodatne posebne uvozne dajatve za določeno blago
4016. Dopolnitev meril za prehode med študijskimi programi