Št. objave Naslov
1. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-B)
3739. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-C)
3740. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Demokratični ljudski republiki Alžiriji
3741. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Moldovi
3742. Odredba o postopku obračunavanja in plačevanja davka pri združitvah davčnih zavezancev
3743. Odredba o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil dolga
3744. Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje tržnih telekomunikacijskih storitev
3745. Pravilnik o splošnih pogojih za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev govorne telefonije in teleksa
3746. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje za promet
3747. Odlok o ureditvenem načrtu za območje Fenolit Borovnica
3748. Sklep o delnem povračilu stroškov za organizacijo in financiranje volilne kampanje
3749. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije občine Borovnica
3750. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Industrija jug za kompleks bivšega Izletnikovega avtobusnega terminala v Celju za obrtne, servisne in trgovske dejavnosti
3751. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
3752. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dol pri Ljubljani
3753. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 1999
3754. Odlok o turistični taksi v Občini Idrija
3755. Program priprave za zazidalni načrt Cesta železarjev – Gasilski dom
3756. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Jesenice in Občini Žirovnica za volitve, ki bodo 22. novembra 1998
3757. Odlok o taksah za obremenjevanje okolja
3758. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobilje
3759. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Laško za leto 1998
3760. Odlok o turistični taksi v Občini Laško
3761. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3762. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Laško za leto 1999
3763. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3764. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3765. Odlok o turistični taksi na območju Občine Ljutomer
3766. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljutomer
3767. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3768. Pravilnik o merilih za določanje dežurstev prodajaln na območju Občine Ljutomer
3769. Pravilnik o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialno-varstvene storitve "Pomoč družini na domu"
3770. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 1999
3771. Sklep o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji občine Škocjan
3772. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec
3773. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki