Št. objave Naslov
3725. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J)
3726. Odlok o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije
3727. Uredba o pristojbinah in stroških za pridobitev in vzdrževanje akreditacije
3728. Uredba o ekonomskih conah
3729. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Idrija I
3730. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih v letu 1998
3731. Odločba o ustanovitvi, ukinitvi in spremembi naziva ali kategorije organizacijskih enot Carinske uprave Republike Slovenije
3732. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Fran Metelko Škocjan
3733. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Škocjan
3734. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP 4
3735. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Vransko
3736. Odlok o določitvi višine turistične takse v Občini Žalec
3737. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v vzgojno-varstvenem zavodu »Janko Herman« Žalec
3738. Sklep o razrešitvah in imenovanjih v volilne komisije