Št. objave Naslov
3498. Program priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za območje Občine Kobarid ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za območje Občine Kobarid
3499. Sklep o ceni šolskih prevozov
3500. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št. 1115/2, k.o. Babni vrt
3501. Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Koprivnica
3502. Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Senovo
3503. Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Brestanica
3504. Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Krško
3505. Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Dolenja vas
3506. Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Rožno-Presladol
3507. Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Zdole
3508. Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Gora
3509. Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Krško polje
3510. Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Veliki Podlog
3511. Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Leskovec
3512. Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Senuše
3513. Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Raka
3514. Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Veliki Trn
3515. Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki
3516. Sklep o številu članov in določitvi volilnih enot za volitve v Svet krajevne skupnosti Podbočje
3517. Sklep o določitvi grobarine za najem grobov na pokopališčih na območju Občine Kungota
3518. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Lenart za leto 1998
3519. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart
3520. Program priprave zazidalnega načrta Poslovno-stanovanjske cone zahodno od Partizanske ceste (C-6)
3521. Program priprave dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart
3522. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lenart
3523. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov Občine Lenart v najem
3524. Sklep o razpisu referenduma
3525. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mengeš
3526. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3527. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 1998
3528. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice
3529. Odlok o turistični taksi v Občini Moravske Toplice
3530. Sklep o izvolitvi dodatnega člana občinske volilne komisije
3531. Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma za razdelitev naselja Černelavci in za razdružitev KS Černelavci
3532. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta in župana Občine Nazarje
3533. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in določitvi volilnih enot za volitve predsednikov in članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Nazarje
3534. Sprememba statutarnega sklepa o krajevnih skupnostih Občine Nazarje
3535. Sprememba statuta Občine Nazarje
3536. Razpis volitev v svet vaških skupnosti v Občini Podvelka-Ribnica
3537. Odlok o določitvi volilnih enot za preostali del – Občina Podvelka
3538. Sklep o določitvi volišč za preostali del – Občina Podvelka
3539. Sklep o določitvi volišč za novonastalo Občino Ribnica na Pohorju
3540. Sprememba statuta Občine Podvelka-Ribnica
3541. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Postojna
3542. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 1997
3543. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogašovci
3544. Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Občine Rogašovci
3545. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o plačah, nadomestilih in nagradah občinskih funkcionarjev
3546. Sklep o imenovanju člana občinske volilne komisije
3547. Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetij vodnih virov Podskalica, na območju Krajevne skupnosti Zabukovje
3548. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
3549. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Ciciban Sevnica
3550. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3551. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Slovenska Bistrica
3552. Odlok o spremembi območij naselij Gladomes, Fošt, Turiška vas, Tinjska Gora, Malo Tinje, Cigonca, Levič, Gabernik, Bukovec, Zgornja Polskava, Kovača vas in Zgornja Bistrica ter spremembi imen nekaterih naselij na območju Občine Slovenska Bistrica
3553. Odlok o varovanju pitne vode v zajetju Cimerman
3554. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje 1986 do leta 1990
3555. Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
3556. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje
3557. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje
3558. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3559. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3560. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5) ter osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Suho krajino v Občini Trebnje
3561. Odlok o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Tržič
3562. Odlok o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990 za območje Občine Vodice
3563. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 14 Vodice
3564. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š11 Skaručna
3565. Odlok o dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3566. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Občine Vodice
3567. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče