Št. objave Naslov
1. Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Gornji Petrovci
2. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 3
3296. Uredba o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev satelitskih osebnih telekomunikacij
3297. Odredba o uvajanju in spremljanju maturitetnega tečaja
3298. Odredba o uvajanju in spremljanju številčnega ocenjevanja pri športni vzgoji v srednjih šolah
3299. Odredba o uvajanju in spremljanju učnega načrta za pouk slovenščine v splošnih in strokovnih gimnazijah
3300. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah
3301. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju
3302. Odločba o razveljavitvi četrte alinee prvega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi v obsegu, kolikor je veljala pred njeno uveljavitvijo
3303. Odločba o razveljavitvi dela tretjega odstavka 2. člena zakona o popravi krivic
3304. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30. 9. 1998
3305. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za september 1998
3306. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Nove Fužine
3307. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vič
3308. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
3309. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 1998
3310. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Radovljica za obdobje 1986–1990, za območje nove Občine Bohinj
3311. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1998
3312. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za novo obrtno cono Predstruge
3313. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve župana in članov Občinskega sveta občine Gorenja vas-Poljane
3314. Odlok o neprometnih znakih in plakatiranju v Občini Gorenja vas-Poljane
3315. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Gorenja vas-Poljane
3316. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti
3317. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gorišnica
3318. Odlok o javnem redu in miru v Občini Gorišnica
3319. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o novelaciji zazidalnega načrta "Industrijska cona Gornja Radgona"
3320. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci
3321. Razpis prvih rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Gornji Grad
3322. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornji Petrovci in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti
3323. Statutarni sklep Občine Gornji Petrovci
3324. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci
3325. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 1998
3326. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje
3327. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Pri Bambiču
3328. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Turistično oskrbovalni center TOC II
3329. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Idrija
3330. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija za leto 1998
3331. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Idrija
3332. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986–1990
3333. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Idrija
3334. Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija
3335. Pravilnik o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
3336. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
3337. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje dela Krajevne skupnosti Rafolče
3338. Sklep o vrednosti točke za taksne predmete
3339. Sklep o delnem povračilu stroškov za organizacijo in financiranje volilne kampanje
3340. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Bršljin
3341. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Center
3342. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Drska
3343. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Gotna vas
3344. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Kandija-Grm
3345. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Ločna-Mačkovec
3346. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Majde Šilc
3347. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Mestne njive
3348. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Regrča vas
3349. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Šmihel
3350. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Žabja vas
3351. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Bela Cerkev
3352. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Birčna vas
3353. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Bučna vas
3354. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Dolž
3355. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Gabrje
3356. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Mali Slatnik
3357. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Otočec
3358. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Prečna
3359. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Stopiče
3360. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Straža
3361. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Šmarjeta
3362. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Uršna sela
3363. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Brusnice
3364. Sklep o določitvi volilne enote v Krajevni skupnosti Podgrad
3365. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Mestni občini Slovenj Gradec
3366. Sklep o spremembi članstva v Občinski volilni komisiji občine Škofja Loka
3367. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kristan vrh
3368. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šoštanj
3369. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevec, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču