Št. objave Naslov
1. Popravek zakona o policiji (ZPol)
2. Popravek razpisov volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občin
3. Popravek odloka o ustanovitvi krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje–Kozina
4. Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje–Kozina
5. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji (Mozirje)
6. Popravek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola I Murska Sobota
7. Popravek odloka o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Občine Radenci
8. Popravek odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Ribnica
9. Popravek odloka o spremembi območij, razdružitvi in poimenovanju naselij v Občini Zreče
3170. Sklep o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije
3171. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz regije Trentino Alto Adige v Republiki Italiji
3172. Seznam potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji
3173. Seznam zavarovanih novih domačih sort oziroma zavarovanih tujih sort kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji
3174. Seznam domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji
3175. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šentjur pri Celju
3176. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Šentjur pri Celju
3177. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v občinski svet in župana v Občini Šentjur pri Celju
3178. Odlok o določitvi volilnih enot za lokalne volitve v Občini Dobje
3179. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šentjur pri Celju
3180. Sklep o imenovanju Volilne komisije občine Dobje