Št. objave Naslov
1. Popravek v uredbi o načinu oblikoovanja odkupne cene kravjega mleka
2. Popravek odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Ravne na Koroškem
3. Popravek sklepa o ukinitvi javnega dobra nepremičnine, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50-2288/98 z dne 10. 7. 1998 (Novo mesto)
2766. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2767. Pravilnik o spremembi pravilnika o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, veterinarstva ali prehrane
2768. Navodilo o vsebini objav za javna naročila v Uradnemu listu Republike Slovenije
2769. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje za promet
2770. Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
2771. Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije
2772. Dopolnilo št. 1 k tarifnemu sistemu za dobavo in prodajo zemeljskega plina iz transportnega omrežja
2773. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Črenšovci
2774. Dopolnitev odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Občini Črenšovci
2775. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Črenšovci
2776. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Velika Polana
2777. Sklep o izvzetju javnega dobra
2778. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane
2779. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas-Poljane
2780. Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture
2781. Sklep o razrešitvi predsednice občinske volilne komisije
2782. Program priprave za zazidalni načrt širšega območja mednarodnega mejnega prehoda Jelšane
2783. Program priprave za zazidalni načrt širšega območja mednarodnega mejnega prehoda Starod
2784. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 1997
2785. Program, ki definira gradnjo in določa dejavnosti, ki se bodo lahko opravljale v industrijsko obrtnem območju ob Ljubljanski cesti v Litiji, v smislu 3. člena odloka o ureditvenem območju mesta Litije levi in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1
2786. Sklep o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za območje KS Loška dolina
2787. Sprememba odloka o ustanovitvi VVZ Mozirje
2788. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola I Murska Sobota
2789. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola II Murska Sobota
2790. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola III Murska Sobota
2791. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola IV Murska Sobota
2792. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bakovci
2793. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Gorica
2794. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Gorica o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Gorica
2795. Sklep o odvzemu statusa družbene lastnine v splošni rabi
2796. Statut Krajevne skupnosti Blagovna
2797. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2798. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu, pogojih in postopku uporabe obveznic Republike Slovenije za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij