Št. objave Naslov
2691. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
2692. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
2693. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
2694. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bled
2695. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
2696. Odlok o spremembah in dopolnitvah planskih dokumentov za območje Občine Bled
2697. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Ribenska gora, osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled in osnutka sprememb in dopolnitev planskih dokumentov Občine Bled
2698. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Triglavskega narodnega parka
2699. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2700. Odlok o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za naselje Cankova
2701. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova-Tišina
2702. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majšperk
2703. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Žetale
2704. Sklep o izločitvi oddelkov malih šol in enote vrtca
2705. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov
2706. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Mežica
2707. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Mežica
2708. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica
2709. Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Mirna Peč
2710. Odlok o razglasitvi domačije Pie in Pina Mlakarja na Šmarješki cesti 8 v Novem mestu za kulturni spomenik
2711. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Krka Tovarna zdravil iz Novega mesta
2712. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Novo mesto
2713. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Podčetrtek
2714. Odlok o dopolnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona
2715. Odlok o spremembah odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Radenci
2716. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Radenci
2717. Sklep o prenosu zemljišča iz javnega dobra v last Občine Ribnica
2718. Sklep o prenosu zemljišča iz javnega dobra v last Občine Ribnica
2719. Sklep o določitvi višine povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Rogašovci za leto 1998
2720. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb urbanistične zasnove mesta Sežana
2721. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o ureditvenem načrtu za območje UP 21 – "Mehanizacija" v Sežani
2722. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šentjur pri Celju
2723. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Šentjur
2724. Odlok o razglasitvi naravne znamenitosti in kulturnega spomenika
2725. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2726. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj
2727. Odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Polzela
2728. Odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Prebold
2729. Odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Tabor
2730. Odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Vransko
2731. Odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Žalec
2732. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP 1
2733. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora
2734. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora