Št. objave Naslov
1. Popravek sklepa o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1998 v obdobju od 1. 1. 1998 do 31. 3. 1998 (Litija)
2. Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje
2303. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
2304. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2305. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
2306. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in nepremičnih plinskih turbin
2307. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin
2308. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov
2309. Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjevega raka (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.) in krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll. in Globodera pallida Stone)
2310. Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji
2311. Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji
2312. Navodilo o uporabi sredstev od prodaje in zamenjave nepremičnin in premičnin, ki so v lasti Republike Slovenije in odškodnin iz naslova zavarovanj
2313. Navodilo o donacijah, ki so prihodek proračuna Republike Slovenije
2314. Spremembe in dopolnitve programa imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 1998
2315. Sklep o soglasju k ustanovitvenemu aktu Ustanove IMAGO SLOVENIAE – PODOBA SLOVENIJE
2316. Odredba o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe
2317. Odločba o delni odpravi 3. člena odloka o izplačevanju akontacije vojaških pokojnin
2318. Odločba o odpravi 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11. in 12. člena pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za pridobitev naziva klinika oziroma inštitut
2319. Odločba o ustavnosti prvega in tretjega odstavka 94. člena zakona o upravnem sporu
2320. Odločba o razveljavitvi dela besedila 257. člena pravil obveznega zavarovanja
2321. Kolektivna pogodba grafične dejavnosti
2322. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost
2323. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
2324. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti
2325. Navodilo o izvrševanju plačilnih nalogov imetnikov računov iz okvirnih posojil bank v Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet
2326. Poročilo o izidu ponovnega glasovanja in izidu volitev članov personalnih svetov sodišč
2327. Odlok o oblikovanju volilne enote za volitve članov Mestnega sveta in župana Mestne občine Ljubljana
2328. Sklep o začasni razglasitvi poslopja tovarne Rog za kulturni spomenik
2329. Sklep o začasni razglasitvi Baragovega semenišča – akademskega kolegija za kulturni spomenik
2330. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih podjetij
2331. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Celje
2332. Sklep o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol na območju Mestne občine Celje
2333. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Jesenice
2334. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Jesenice (planska celota J4)
2335. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice
2336. Sklep o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda Kamnik
2337. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2338. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1997
2339. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov (1) sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Osilnica–dopolnitev 1998, (2) lokacijskega načrta poteka cestne povezave Kočevska Reka–Osilnica, odsek Dragarji–Zgornji Čačič
2340. Odlok o pokopališkem redu v Občini Slovenske Konjice
2341. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ceste pod Hruševco
2342. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov
2343. Uredba o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov
2344. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Klanec–Srmin, b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin: – dolgoročnega plana Mestne občine Koper za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Koper za obdobje 1986–1990 ter dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986–1990, za območje občine Hrpelje-Kozina v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
2345. Odredba o obrazcu maturitetnega spričevala