Št. objave Naslov
2. Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod
2047. Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN)
2048. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu
2049. Odločba o imenovanju na funkcijo vodje višjega državnega tožilstva in vodjo okrožnega državnega tožilstva
2050. Odločba o imenovanju na funkcijo državnih pravobranilcev
2051. Odločba o napredovanju na mesto vrhovne državne tožilke
2052. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2053. Pravilnik o sofinanciranju bivanja študentov
2054. Spremembe navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
2055. Spremembe in dopolnitve programa pripravništva in strokovnega izpita za poklic zdravstveni tehnik
2056. Poročilo o gibanju plač za april 1998
2057. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa
2058. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana
2059. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v VVZ Brezovica
2060. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 1998
2061. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice od leta 1986 do 2000 za območje mejnega prehoda Obrežje dopolnjenega 1996/II
2062. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice
2063. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 1998
2064. Sklep o ureditvi zemljišč
2065. Odlok o zazidalnem načrtu Drage II. faza v Črnomlju
2066. Odlok o spremembah odloka o režimu na območju ob reki Kolpi
2067. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih in postopkih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
2068. Odlok o določitvi datuma praznika Občine Dobrepolje
2069. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Gorišnica
2070. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Negova
2071. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Negova
2072. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1998
2073. Sklep o sofinanciranju modernizacij vaških cest na območju Občine Gornji Petrovci v letu 1998
2074. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Gornji Petrovci – enota vrtca
2075. Sklep o uvedbi samoprispevka v KS Račna
2076. Poročilo volilne komisije o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka v KS Račna
2077. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kamnik
2078. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ravno polje
2079. Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči na območju Občine Kobarid
2080. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun povračil za uporabo dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
2081. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Podsreda
2082. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gomilice
2083. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Gomilice o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Gomilice
2084. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Renkovci
2085. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Renkovci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Renkovci
2086. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvenem območju mesta Litije levi in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1
2087. Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 1998
2088. Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Mežica
2089. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
2090. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Mežica
2091. Odlok o reji, registraciji in označevanju psov
2092. Sklep o sprejetju investicijskega programa urejanja stavbnih zemljišč za naselje Moravske Toplice
2093. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Puconci
2094. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 1998
2095. Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 1998
2096. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Škofja Loka
2097. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
2098. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvu virov pitne vode
2099. Sklep o določitvi območja izvajanja gospodarske javne službe
2100. Spremembe sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka
2101. Sklep o soglasju k statutu Zavoda za šport
2102. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2103. Sklep javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za ureditveno območje P1/7 LTH-OL Vincarje
2104. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2105. Sklep o prenehanju javnega dobra
2106. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 1998
2107. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje
2108. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Trebnje za območje zajetja pitne vode »Zaloka«
2109. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje za leto 1998