Št. objave Naslov
1855. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1856. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1857. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1858. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1859. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1860. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1861. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1862. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1863. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1864. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1865. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1866. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
1867. Sklep o postavitvi častnega generalnega konzula v Wellingtonu
1868. Sklep o povišanju konzulata Republike Slovenije v Wellingtonu v generalni konzulat
1869. Odločba o imenovanju
1870. Odločba o imenovanju
1871. Pravilnik o postopkih za izplačila iz proračuna
1872. Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici
1873. Pravilnik o identifikacijskem znaku – priponki za osebe, zaposlene v Upravi Republike Slovenije za zračno plovbo in za druge osebe
1874. Pravilnik o merilih za razvrščanje bolnišnic
1875. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o kakovosti zaklanih prašičev in kategorizaciji svinjskega mesa
1876. Odločba o odpravi sodbe Vrhovnega sodišča RS in odločb upravnih organov in o vrnitvi zadeve v novo odločanje ter o razveljavitvi nekaterih besed v 23. členu zakona o zaposlovanju tujcev
1877. Odločba o razveljavitvi 9. točke 1. člena in tarife št. 9 odloka o komunalnih taksah v Občini Ravne-Prevalje
1878. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom
1879. Sklepi o imenovanju volilnih komisij referendumskih območij
1880. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
1881. Aneks h kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
1882. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za maj 1998
1883. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986–1990, dopolnjenega v letu 1998 za območje KS Pišece
1884. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Gospodarska cona sever
1885. Program priprave za zazidalni načrt Mikoza
1886. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kuzma
1887. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Kuzma za leto 1998
1888. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 1998
1889. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnih zavodov DOŠ I Lendava, DOŠ Dobrovnik in DOŠ Genterovci
1890. Odlok o sprejemu dopolnitev in sprememb odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja GS 4 in GS 4/1 Graška Dobrava v Litiji
1891. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Logarovci-Berkovci
1892. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za celotno območje Krajevne skupnosti Logarovci-Berkovci
1893. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 1998
1894. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990 in družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987, za območje nove Občine Moravske Toplice
1895. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni občini Murska Sobota za leto 1998
1896. Sprememba pravilnika o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave in preskrbe hrane iz proračuna v Mestni občini Murska Sobota
1897. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za obvoznico Kromberk–Solkan
1898. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1899. Sklep o ustanovitvi zemljišča v splošni rabi na parceli št. 962/4 in 964/3, k. o. Lastnič
1900. Pravilnik o dežurstvih prodajaln v Občini Podčetrtek
1901. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Puconci za leto 1998
1902. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
1903. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 1998
1904. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica
1905. Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino TV- 1/96 na Telčah, na območju Krajevne skupnosti Tržišče
1906. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Polskava
1907. Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Slovenske Konjice
1908. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 1998
1909. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Upravni enoti Sežana
1910. Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij: Šentjur, Planina, Gorica pri Slivnici, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka pri Žusmu
1911. Dopolnitev statuta Občine Škofljica
1912. Dopolnitev družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–1990, programska zasnova obrtne cone Trata, v delu ureditvenega območja P1/2 – Gorenjska predilnica Lokateks, EGP
1913. Sprememba programa priprave programskih zasnov in lokacijskega načrta za cesto R-319/1100 obvoznica Škofja Loka
1914. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 1997
1915. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 1997
1916. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Zavrč za leto 1998
1917. Odlok o preimenovanju naselij v Občini Zreče
1918. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1919. Sklep o prioriteti zahtevkov za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v RS za leto 1998
1920. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
1921. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Gotovlje o ugotovitvah izida glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
1922. Uredba o poenotenju vpisov Republike Slovenije kot pravne osebe v sodnem registru in delniških knjigah
1923. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
1924. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
1925. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod