Št. objave Naslov
1822. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
1823. Uredba o dopolnitvi uredbe o kriterijih za razporejanje državljanov na obrambne dolžnosti
1824. Uredba o postopku za ugotavljanje upravičenosti državljanov Republike Slovenije do vpisa lastniških certifikatov, ki so jih do 30. junija 1997 uporabili pri pooblaščenih investicijskih družbah, pa so jim bili zaradi presežnega vpisa zavrnjeni
1825. Uredba o spremembah uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
1826. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa naftnih derivatov
1827. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju Pošte Slovenije, d.o.o. v javno podjetje
1828. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
1829. Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija
1830. Odločba o oceni ustavnosti 3. člena uredbe o postopku in pogojih za oddajo površin ob avtocestah za zgraditev objektov za spremljajoče dejavnosti in o določitvi višin povračil za uporabo teh površin
1831. Odločba o oceni ustavnosti drugega odstavka 61. člena, 62. člena, tretjega odstavka 67. člena in tretjega odstavka 69. člena zakona o državnem tožilstvu, ter prvega odstavka 161. člena zakona o kazenskem postopku in tretjega odstavka 178. člena kazenskega zakonika Republike Slovenije
1832. Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke)
1833. Navodilo o spremembi navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1834. Navodilo o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (prečiščeno besedilo)
1835. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 1998
1836. Sklep o določitvi slovenskega računovodskega standarda 37 – računovodske rešitve v nedelujočih podjetjih
1837. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja
1838. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka
1839. Odredba o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za zbirališče živalskih odpadkov
1840. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (v k. o. Teharje)
1841. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi (v k. o. Spodnja Hudinja)
1842. Odlok o določitvi pomožnih objektov v Občini Dol pri Ljubljani
1843. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Vrhpolje
1844. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Vrhpolje
1845. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Tunjice
1846. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Tunjice o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Tunjice
1847. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje za leto 1997
1848. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Kočevje
1849. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
1850. Odlok o preoštevilčenju naselja Dolenja vas pri Krškem
1851. Odlok o spremembi meje naselja Dolenja vas pri Krškem in Stari Grad
1852. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Krško
1853. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90, 38/90, Uradni list RS, št. 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97 in 68/97 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97 in 68/97) in osnutka odloka o ureditvenem načrtu asfaltna baza Drnovo
1854. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Metlika