Št. objave Naslov
1. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje
1790. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto
1791. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
1792. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za Novo Mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča in prostorsko ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Mestne občine Novo mesto
1793. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Novo mesto
1794. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto
1795. Sklep o oprostitvi plačevanja sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča
1796. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bistrica ob Sotli
1797. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanje pokopališč ter pogrebne svečanosti
1798. Sklep o merilih za določanje dežurstev prodajaln na območju Občine Radenci
1799. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Škofja Loka