Št. objave Naslov
1723. Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij in razpisu referenduma za spremembo sedeža občine (OdRRDRO1)
1724. Pravilnik o označevanju zdravil
1725. Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Podsreda
1726. Odlok o spremembi odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana s komunalnimi objekti ter napravami
1727. Odlok o ureditvenem načrtu za območje UC-9 – Športnorekreacijski center v Sežani
1728. Odlok o zazidalnem načrtu za območje ZS 34 in PS 25 – "Ograde" v Sežani
1729. Odlok o zazidalnem načrtu za območje ZC 26 v Sežani
1730. Odlok o ureditvenem načrtu UP 20 in UC 6 – Sežana zahod, v Sežani
1731. Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za dejavnost oglaševanja
1732. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica
1733. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 1998
1734. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Žalec
1735. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojnovarstvenem zavodu "Janko Herman" Žalec