Št. objave Naslov
1452. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Grčiji
1453. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Avstriji
1454. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški
1455. Uredba o kategorizaciji državnih cest
1456. Odlok o ustanovitvi in nalogah Sveta za nacionalno varnost
1457. Odredba o spremembi odredbe o pogojih za snemanje v podzemnih jamah na območju regijskega parka Škocjanske jame
1458. Odredba o homologaciji vozil
1459. Navodilo o postopku ugotavljanja skladnosti vozila kot celote
1460. Pravilnik o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in pooblastilih članov posadke morskih ladij trgovske mornarice Republike Slovenije
1461. Pravilnik o posebnih pooblastilih članov posadke morskih ladij in izpitnem programu za pridobitev posebnih pooblastil
1462. Pravilnik o sestavi izpitnih komisij in strokovnih izpitih za nazive pomorščakov
1463. Navodilo o vodenju pripravniškega dnevnika in pripravniškem programu na ladjah trgovske mornarice
1464. Navodilo o strokovnem delu izpitnega programa za pridobitev nazivov pomorščakov
1465. Pravila za opravljanje mature za kandidate s posebnimi potrebami
1466. Sklep o načinu določanja nove ocene
1467. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 19. 6. 1992 do 13. 3. 1998 razveljavljeno dovoljenje za promet
1468. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 6. 12. 1997 do 13. 3. 1998 izdano dovoljenje za promet
1469. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove Škofijski štipendijski sklad
1470. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove Modra reka
1471. Odločba o razveljavitvi točke 5 člena 1 in tarife št. 5 odloka o komunalnih taksah Mestne občine Nova Gorica
1472. Sklep o začasnem zadržanju drugega odstavka 3. člena in tretjega odstavka 5. člena pravilnika o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stvari
1473. Odločba o odpravi sodbe Vrhovnega sodišča RS in odločb upravnih organov ter o vrnitvi zadeve v novo odločanje
1474. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
1475. Poročilo o gibanju plač za februar 1998
1476. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka
1477. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Straža, osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote Bled in osnutka sprememb in dopolnitev planskih dokumentov Občine Bled
1478. Ugotovitev, da je mandat članu Občinskega sveta občine Cerknica prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije Slovenije LDS v III. volilni enoti
1479. Sklep o določitvi cen zemeljskega plina v Občini Jesenice
1480. Cenik za posamezne tarifne skupine daljinskega ogrevanja
1481. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 1998
1482. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
1483. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne-Prevalje za leto 1997
1484. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1997
1485. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sladka gora
1486. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Sladka gora
1487. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 1998/99
1488. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem v Portorožu v študijskem letu 1998/99
1489. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Visoki šoli za management v Kopru v študijskem letu 1998/99
1490. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na univerzi v Mariboru v študijskem letu 1998/99